JSM: Nationella programmet för avloppssystem förbättrade vattentjänsterna och hanteringen av avloppsvatten

Det nationella programmet för avloppssystem (2012–2016) bidrog stort till vattentjänsterna i glesbygder och förbättrade hanteringen av avloppsvatten i miljökänsliga områden. Projektresultaten visar att nu renas avloppsvatten från ca 44 000 människor på ett ändamålsenligt sätt i stället för att hanteras lokalt och ofta bristfälligt.

Med hjälp av jord- och skogsbruksministeriets och miljöministeriets gemensamma program fick 19 800 nya hushåll tillgång till avloppsnätet som utvidgades med sammanlagt 4 466 km. Ytterligare genomfördes 50 överföringsavloppsprojekt och 447 avloppsprojekt i glesbygden. Tre fjärdedelar av glesbygdens avloppsprojekt genomfördes i miljökänsliga områden.

Programmet siktade in sig på att förbättra vattentjänsterna i glesbygder med fokus på att bygga avlopp i miljömässigt viktiga områden, det vill säga att med stöd från staten ge ungefär 20 000 fastigheter möjlighet att ansluta sig till ett avloppsnät. Överföringsavloppsprojekten ledde också till att man kunde lägga ned ineffektiva till driften osäkra små avloppsreningsverk. En effektivare behandling i centralreningsverken gör att till exempel fosforutsläppen minskar med ca 3,4 ton per år eller 2,1 procent av totalutsläppet från finska reningsverk.

– På grund av programmet har vi ett verkligen heltäckande avloppsnät. Över 90 procent av hushållen har nu ett ordentligt avlopp, gläder sig jord- och skogsbruksminister Jari Leppä.

– Läget i miljökänsliga områden har förbättrats mycket. En bättre hantering av avloppsvatten från 44 000 människor gör att närmiljön och närvattnen mår bättre och att fastigheternas värde stiger påtagligt, säger bostads-, energi- och miljöminister Kimmo Tiilikainen.

– Nästa utmaning handlar om att minska nätens eftersatta underhåll. Att sköta underhållet är en viktig del av vattentjänsternas riskhantering, vilket kräver driftsäkrare vattentjänstverk, säger minister Leppä.

För överföringsavloppsprojekten och glesbygdens avloppsprojekt beviljades sammanlagt 37,4 miljoner euro i statligt stöd. Redan en liten statlig andel hade enligt programmets slutrapport en stor betydelse för projektstart. Utan stöd skulle största delen av projekten antagligen inte ha genomförts. Vidare bidrog stödvillkoren till att projekten var ändamålsenliga och ekonomiskt välbetänkta. Även närings-, trafik- och miljöcentralernas aktiva arbete var viktigt för att projekten kunde genomföras.
Vattentjänsterna, som hör till kommunernas organiseringsansvar, behöver dock utvecklas också i fortsättningen. I framtiden måste till exempel vattentjänsternas regionala driftsäkerhet förbättras.

Slutrapport om det nationella programmet för avloppssystem 2012–2016 (pdf på finska)

Ytterligare information
Katri Vasama, vattenöverinspektör, jord- och skogsbruksministeriet
tfn 0295 16 2241
katri.vasama@mmm.fi
Ari Kangas, konsultativ tjänsteman, miljöministeriet
tfn 0295 250 340
ari.kangas@ym.fi

Mer från SLC