JSM: Reform av jordbrukspolitiken och växtskydd på dagordningen för EU:s ministerråd

EU:s jordbruksministrar sammanträder i Bryssel den 19 november för att diskutera den jordbrukspolitiska reformen 2021 - 2027 med särskild fokus på politikens genomförande, tillsyn och marknadsåtgärder. Jord- och skogsbruksminister Jari Leppä företräder Finland vid mötet.

Att bygga upp en ny modell för att genomföra politiken siktar till en äkta förenkling och ökad subsidiaritet. Att länderna koncentrerar sig på uppföljning av resultaten i stället för att pedantiskt kontrollera att de mycket detaljerade bestämmelserna följs effektiviserar enligt Finland verksamheten.

Finland anser att en totalreform av marknadsordningsförordningen inte är nödvändig, men det är viktigt att marknaden följs upp på ett mer analytiskt sätt och att marknadsordningsverktygen går att använda flexibelt.

Rådet diskuterar också växtskyddssektorns aktuella utmaningar. På senaste tiden har det fattats många negativa beslut om växtskyddsmedlens verksamma ämnen, och flera är att vänta. Finland är väldigt bekymrat över denna utveckling och dess konsekvenser för jordbruket och jordbrukarna. Finland har arbetat hårt för att öka medvetenheten om växtskydd och om de hot som skadegörare medför. Därför har Finland föreslagit att år 2020 utlyses till ett internationellt år för växtskydd.

Vidare försöker rådet nå samförstånd om fiskemöjligheterna för vissa fiskbestånd i djuphaven 2019 och 2020. Kommissionens förslag baserar sig på bland annat fiskepolitikens principer och den vetenskapliga rådgivningen om fiskbeståndens status. Förslaget gäller inte Finlands fiskeintressen.

Ytterligare diskuterar rådet utvecklingen av landsbygden i Afrika samt hur EU kan bidra till ekonomisk och social utveckling av landsbygdsområden i Afrika. Finland lyfter fram bland annat vikten av beskogning.

Ytterligare information:

Kari Valonen, lantbruksråd, tfn +358 295 16 2269

Risto Lampinen, fiskeriråd, tfn +358 295 162 458

Mer från SLC