JSM: ​Regeringen föreslår att e-tjänster ska användas i behandlingen av miljö- och vattentillstånd

De ansökningshandlingar som gäller miljötillstånd och tillstånd enligt vattenlagen bör i fortsättningen i första hand lämnas in till myndigheterna på elektronisk väg, antingen per e-post eller via ett ärendehanteringssystem. Det föreslås att kungörelser och tillhörande handlingar samt beslut ska publiceras på myndighetens webbplats i stället för på myndigheternas och kommunernas anslagstavlor. Målet är att det ska gå att uträtta ärenden så smidigt och effektivt som möjligt.

Regeringen överlämnade i dag förslag till lagar om ändring av miljöskyddslagen och vattenlagen. Regeringen vill uppdatera författningarna, eftersom ärenden redan i dag till största delen uträttas elektroniskt. I propositionen konstateras att ett elektroniskt förfarande effektiviserar tillgången till information och möjligheterna att påverka i miljöfrågor när handlingar och beslut publiceras på myndighetens webbplats.

Möjligheten att annonsera i tidningen kvarstår, och myndigheten kan också välja att förmedla information på andra effektiva sätt. Därtill har myndigheterna skyldighet att se till att medborgarna kan ta del av de elektroniska handlingarna med hjälp av datautrustning avsedd för allmänt bruk.

Även om ärenden i första hand sköts elektroniskt kommer det också i fortsättningen att vara möjligt att lämna in handlingar på papper, om verksamhetsutövaren är en fysisk person.

De föreslagna ändringarna förutsätter inte att staten och de kommunala miljövårdsmyndigheterna förnyar eller tar i bruk nya system. Vid de statliga myndigheterna kommer dock utvecklandet av elektroniska tillståndssystem att fortsätta.

Ändringarna bidrar till de mål som statsminister Sipiläs regering har ställt när det gäller digitalisering och smidigare författningar. Lagarna avses träda i kraft den 1 januari 2020.

Statsrådets beslutsmaterial (på finska) 

Mer information: Oili Rahnasto, regeringssekreterare, tfn 0295 250 244, fornamn.efternamn@ym.fi

Mer från SLC