JSM: Skadlig jätteloka ska bekämpas först i bostadsområden

Arbetet med att utrota jätteloka ska inledas i bostads- och rekreationsområden. Därefter ska arbetet fortsätta på jättelokans nya förekomstplatser där det inte hunnit uppstå någon fröbank. Förekomster av jätteloka på platser där växten sprider sig lätt, till exempel intill vattendrag och vid dikesrenar, står näst på tur.

Jord- och skogsbruksminister Jari Leppä godkände i dag den 13 mars 2018 Finlands första plan för hantering av invasiva främmande arter som finns upptagna på EU-förteckningen. Genom planen styrs arbetet med att bekämpa 37 invasiva främmande arter. I planen presenteras också olika bekämpningssätt och aktörer som behövs i samarbetet.

Bekämpningen ska ske på viktigaste platser, information i nyckelposition

För att bekämpa främmande arter har man undersökt hur stor utbredning de arter som ingår i EU:s förteckning över invasiva främmande arter har i Finland och vilka är de kostnadseffektivaste bekämpningssätten. Utifrån undersökningarna har man tagit fram en plan som visar de främsta bekämpningsområdena.

Främmande arter som är i olika spridningsstadier kräver olika bekämpningsåtgärder. Det effektivaste är om artens introduktion i eller spridning till nya områden helt och hållet kan stoppas. Om arten har stor spridning  och om det inte är tekniskt möjligt eller ur ett ekonomiskt perspektiv vettigt att bekämpa eller utrota den, kan man försöka begränsa beståndet eller stoppa spridning av arten till nya områden. Detta i syfte att minimera skadorna. 

Vidare har det utretts hur invasiva arter oavsiktligt kommer till Finland t.ex. med importvaror och fordon. Det bästa sättet att motverka spridning är bred information om främmande arter och de risker de medför. Det är viktigt att se till att man inte säljer, köper, odlar, föder upp eller släpper ut i miljön skadliga arter.

EU:s förordning om invasiva främmande arter och den nationella lagstiftningen förutsätter inte bekämpning av  alla förekomster. Flera av de åtgärder som man för tillfället genomför i Finland uppfyller lagstiftningens krav.
Eftersom det inte finns något separat anslag för att bekämpa främmande arter, kanaliserar hanteringsplanen resurserna till de viktigaste objekten.

Bli av med gul skunkkalla och plantera inte ut signalkräftor
Förekomster av gul skunkkalla är än så länge så få i Finland att man kan hindra artens spridning  genom att  ta bort växterna och informera om att arten är skadlig. Det är förbjudet att plantera ut och odla signalkräftor som också ingår i EU-förteckningen över invasiva främmande arter. Kräftorna får inte spridas till nya områden inom ett vattendrag eller till andra vattendrag.

Kinesisk ullhandskrabba förekommer bara sporadiskt i Finland. Fiskare och andra som råkar på ullhandskrabbor uppmanas att avlägsna krabborna från vattendragen. I synnerhet ska man motverka införsel och etablering i vår natur av sådana främmande arter som människor har som prydnadsväxter, i akvarium eller som sällskapsdjur.
Invasiva främmande arter hotar naturens mångfald

Med främmande arter avses djur, växter och andra organismer som människan har introducerat utanför artens naturliga utbredningsområde. En främmande art är särskilt skadlig om den hotar naturens biologiska mångfald.
Finland ska tillsammans med andra EU-länder försöka utrota invasiva främmande arter och hindra dessa från att sprida sig. EU har sammanställt en förteckning över skadliga djur- och växtarter som inte får föras in i EU-området. Dessa arter får inte heller odlas, födas upp eller säljas i EU-området. Även transport av dem inom EU är förbjudet.Att släppa ut arterna i miljön är också förbjudet.

Undersökningen som hanteringsplanen bygger på togs fram inom projektet Spridning och åtgärder för hantering av invasiva främmande arter. Projektet genomfördes av Naturresursinstitutet (samordnare), Finlands miljöcentral och Närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland. Den delen av planen som gäller spridningsvägar utarbetades av Finlands miljöcentral. En hanteringsplan för de 12 nya arter som i augusti 2017 togs upp på EU-förteckningen utarbetas och godkänns separat före februari 2019.

Läs mera om hanteringsplanen pdf 149kB

Ytterligare information:
Johanna Niemivuo-Lahti, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 16 2259,
johanna.niemivuo-lahti(at)mmm.fi
Pekka Kemppainen, lagstiftningsråd, tfn 0295 162 456,
pekka.kemppainen (at)mmm.fi (anträffbar från och med 26.3)

Se också:
Portalen för främmande arter: www.vieraslajit.fi  
Lagen om hantering av risker orsakade av främmande arter

Unionsförteckningen över invasiva främmande arter (på finska):
Förteckningen över invasiva främmande arter av unionsbetydelse

Invasiva främmande arter(EU)

Mer från SLC