JSM: Skogsdebatt med livlig diskussion om hållbar skogsanvändning

Jord- och skogsbruksministeriet ordnade onsdagen den 24 oktober 2018 ett möte för intressegrupper där skogsforskare, andra fackexperter och företrädare för olika partier diskuterade aktuella frågor som rör skogsanvändning och klimatpåverkan. Mötet var ett led i uppdateringen av den Nationella skogsstrategin som blir klar före utgången av året.

Mötet öppnades av jord- och skogsbruksminister Jari Leppä, som i sitt anförande framhöll att hållbar skogspolitik är ett flerdimensionellt fenomen.

– Det riktas många slags förväntningar på skogarna och därför är det skäl att föra en debatt med en så stor och diversifierad grupp som möjligt för att vi ska kunna skapa en tydlig bild av målen för skogsanvändningen. Med tanke på medborgarnas välfärd är det bästa tillvägagångssättet en öppen dialog, med utnyttjande av forskningsdata, sade ministern.

Minister Leppä tog ställning till den i offentligheten på sistone flitigt behandlade frågan om skogsägarna i vissa avgränsade situationer borde få ersättning för sina insatser för ökad kolsänka.

– Jag tycker frågan är värd att utredas, sade han. Men enligt honom är den viktigaste klimatgärning som skogsägarna nu kan vidta att avhjälpa de nuvarande bristerna inom skogsvården. Dessutom poängterade ministern vikten av det arbete som görs i ekonomiskogarna till förmån för skogarnas biologiska mångfald.

Åhörarna och diskussionsdeltagarna fick också ta del av en lägesrapport om uppdateringen av den nationella skogsstrategin. För att genomföra strategin behövs enligt Marja Kokkonen, forstråd vid jord- och skogsbruksministeriet, samarbete på många olika nivåer och i många olika ämnen. Med tanke på resurserna är det viktigaste även framöver att säkerställa finansieringen av forskning och utveckling.

I de debatter och paneldiskussioner som fördes under ledning av Janne Impiö, kommunikationsdirektör vid jord- och skogsbruksministeriet, fästes särskild vikt vid de olika dimensionerna av hållbarhet (ekologisk, kulturell, social och ekonomisk hållbarhet). Kärnan i alla strävanden med tanke på klimat och annan hållbarhet var enligt deltagarna trädbeståndets tillväxt  – att säkra tillväxten är även i fortsättningen det allra viktigaste för hållbarheten.

Upptagning från diskussionsmötet (YouTube, 2 t 5 min, på finska)

Program(på finska)

Minister Jari Leppäs inledande anförande (på finska)

Marja Kokkonens presentation om uppdateringen av den nationella skogsstrategin (på finska)

Ytterligare information:
Marja Kokkonen, forstråd, tfn 0295 162 444
Teppo Säkkinen, ministerns specialmedarbetare, tfn 050 516 2868
E-post: fornamn.efternamn@mmm.fi

Mer från SLC