JSM: Statsrådet tog ställning till EU:s förslag om återanvändning av vatten

Statsrådet tog i går vid sitt allmänna sammanträde ställning till EU-kommissionens förslag till förordning om minimikrav för återanvändning av vatten. Förordningen ska gälla användning av renat kommunalt avloppsvatten för jordbruksbevattning.

Statsrådet stöder förslagets mål om att minska de problem som bristen på vatten orsakar och att främja anpassningen till klimatförändringen genom ökad återanvändning av vatten. I finska förhållanden är det i allmänhet inte nödvändigt att återanvända vatten på grund av vattenbrist, men man bör främja möjligheterna till detta med tanke på utvecklingen mot en cirkulär ekonomi, effektiv användning av resurser och energi och ren teknik (cleantech).

Återanvändning av kommunalt avloppsvatten är dock också förknippat med risker, eftersom en ovarsam användning i värsta fall kan ha betydande skadliga konsekvenser för människors och djurs hälsa eller för miljön. För att förebygga dessa krävs tillräckliga metoder som står i relation till varje enskilt användningsändamål och till de risker som är förknippade med det.

För att skadliga konsekvenser ska undvikas är det viktigt att man identifierar de hälso- och miljörisker som är förknippade med återanvändning av avloppsvatten och att det tas fram effektiva metoder för hur dessa ska kunna kontrolleras. Det bör dessutom noggrant följas upp hur metoderna fungerar.

Statsrådet anser att de föreslagna gemensamma minimikvalitetskraven för avloppsvatten som ska användas för bevattning och de föreslagna förpliktelserna när det gäller hantering och uppföljning av risker går i rätt riktning när det gäller att minska de skadliga följderna. De gemensamma kvalitetskriterierna och förordningsutkastets förslag om tillgång till öppen information om återanvändning av vatten kommer att bidra till en klarare bild av situationen jämfört med dagens läge.

Förslaget till förordning ålägger inte medlemsstaterna att återanvända renat avloppsvatten, utan varje medlemsstat kan själv bestämma i vilken grad den uppmanar aktörer till återanvändning. Medlemsstaterna kan utifrån en riskbedömning eller annan information vid behov också fastställa villkor som är striktare än minimivillkoren med tanke på användningen.

Förslaget till förordning tas upp till behandling i Europeiska unionens råd under hösten.

Mer information från jord- och skogsbruksministeriet:

Ville Keskisarja, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 162 390, fornamn.efternamn@mmm.fi

Mer information från miljöministeriet:

Ari Kangas, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 250 340, fornamn.efternamn@ym.fi
Sara Viljanen, lagstiftningsråd, tfn 0295 250 315, fornamn.efternamn@ym.fi

Mer information från social- och hälsovårdsministeriet:

Jarkko Rapala, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 163 315, fornamn.efternamn@stm.fi

Mer från SLC