JSM: Större satsning på jordbrukets lönsamhet och riskhantering

Regeringen beslutade vid ramförhandlingarna den 11 april 2018 om åtgärder som ska förbättra lönsamheten och riskhanteringen inom jordbruk.

Bättre lönsamhet
För jordbrukarnas kompensationsersättningar anvisades ett tilläggsanslag på tio miljoner euro vid ramförhandlingarna. Regeringens mål är att anvisa den uteblivna delen, det vill säga 21,5 miljoner euro, i tilläggsbudgetarna för 2018 för att kompensationsersättningen år 2019 kan hållas på samma nivå som år 2018. Utan dessa tilläggsanslag sjunker kompensationsersättningen år 2019 med ca 15 euro per hektar jämfört med dagens nivå.  

- Kompensationsersättning är det enklaste och jämlikaste sättet att avsätta stöd till jordbrukare. Därför är det väldigt viktigt att stödet hålls på samma nivå som i dag, säger jord- och skogsbruksminister Jari Leppä.  

År 2017 var klimatet särskilt svårt för växtodlare. Obärgad skörd och den bärgade skördens låga kvalitet ledde till stora inkomstförluster. Även kostnaderna för maskiner och torkning var höga. Enligt Naturresursinstitutets preliminära uppskattning ligger jordbrukets lönsamhet 2017 på samma nivå som år 2016, det vill säga att lönsamheten är den sämsta på hela 2010-talet. Produktionskostnaderna är emellertid stora och priserna på till exempel gödselmedel och energi visar igen en uppåtgående trend.

Flera möjligheter för jordbrukare att teckna skördeskadeförsäkringar
Regeringen har målet att befria skördeskade- och skadegörarförsäkringarna från skatt. Frågan bereds i finansministeriets arbetsgrupp och slutliga beslut tas senast vid rambehandlingen på hösten. Avsikten är att använda försäkringar mer som en riskhanteringsmetod. Försäkringar hjälper gårdarna att förbereda sig för kommande risker. Samtidigt minskar behovet av statliga stödåtgärder.

Regeringen beslutade trygga Tullens och Livsmedelssäkerhetsverkets resurser för att bekämpa afrikansk svinpest vid gränsövergångsställena. Afrikansk svinpest är en allvarlig djursjukdom som sprids i Europa. Om den når Finland, leder det till stora förluster i matkedjan.   

Finansieringen till Forststyrelsens naturtjänster ökas under ramperioden med 1,1 miljoner euro årligen för uppgifter som hänför sig till fröförsörjning och säkerhetsupplagring i fråga om skogsträd i Norra Finland.

Statsrådets pressmeddelande om ramförhandlingar

Mera information:
Risto Lahti, specialmedarbetare, tfn 050 565 0424, risto.lahti(at)mm.fi 
Jukka Nummikoski, ekonomidirektör, tfn 0295 16 2022 jukka.nummikoski(at)mmm.fi

Mer från SLC