JSM: Villkor, nivåer och maximala belopp för EU:s produktionskopplade bidrag 2018 godkända

Den 18 januari godkände statsrådet villkor för de produktionskopplade bidrag som hänför sig till Europeiska unionens jordbruksstöd, beräknade enhetsnivåer för åtgärderna och maximala belopp för stödåret 2018. Villkoren för bidraget motsvarar fjolårets villkor.

I år kan sammanlagt cirka 102,7 miljoner euro i bidrag betalas ut. Beloppet anvisas i hela landet till nötkreatur, får- och gethushållning, råg, proteingrödor och oljeväxter, stärkelsepotatis samt sockerbeta. Inom stödområde AB anvisas dessutom anslag för mjölkkor, hongetter och frilandsgrönsaksodling. Bidragen beviljas för 22 olika åtgärder enligt produktionsinriktning och område.

Bidragen per djur eller hektar grundar sig på uppskattningar av hur produktionsmängderna kommer att utvecklas 2018. Bidragsnivåerna preciseras i den första betalningsposten i december och de slutliga djurbidragen och arealbaserade bidragen fastställs uppskattningsvis i maj 2019. I samband med preciseringarna kan man på vissa villkor överföra medel mellan åtgärderna. Eventuella beslut angående överlåtelseskatt ska fattas i samarbete med producentorganisationerna.

Avsikten är att bibehålla villkoren för produktionskopplade bidrag i sin nuvarande form åtminstone till år 2020.

Enhetsnivåerna för produktionskopplade bidrag 2018:

MJÖLKKOBIDRAGmilj. €€/djur
Mjölkkor, finländska fastlandet, stödområde AB30,50560
Mjölkkor, åländska fastlandet1,14615
Mjölkkor, yttre skärgården, stödområde AB0,36 920
Mjölkkor sammanlagt32,00 
NÖTKREATURSBIDRAGmilj. € €/djur
Dikor och dikokvigor, åländska och finländska fastlandet, stödområde AB 8,40380
Dikor och dikokvigor, yttre skärgården, stödområde AB0,85520
Dikor och dikokvigor, stödområde C8,85165
Tjurar och stutar, finländska fastlandet, stödområde AB13,70480
Tjurar och stutar, åländska fastlandet0,60480
Tjurar och stutar, yttre skärgården, stödområde AB0,501 150
Tjurar och stutar, stödområde C20,17155
Slaktkvigor, stödområde AB1,00 200
Skärgårdskvigor, yttre skärgården, stödområde AB0,15 570
Alla nötkreatur sammanlagt54,22  

FÅR- OCH GETBIDRAGmilj. €€/djur
Slaktlamm och slaktkillingar, hela landet 1,1030
Tackor, yttre skärgården, stödområde AB0,20 110
Tackor, åländska fastlandet0,3080
Tackor, finländska fastlandet och inre skärgården, stödområde AB 1,0050
Hongetter, stödområde AB0,20100
Alla får och getter sammanlagt   2,8
BIDRAG FÖR JORDBRUKSGRÖDORmilj. €€/ha
Proteingrödor 6,3060
Råg 1,50100
Sockerbeta1,0085
Stärkelsepotatis 3,70565
Frilandsgrönsaker, stödområde AB1,20150
Jordbruksgrödor sammanlagt13,7


Statsrådets förordning om bidrag för mjölkkor och nötkreatur, får- och getbidrag samt bidrag för jordbruksgrödor som betalas för 2018

Mer information
Juha Palonen, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 162 356
Auli Nurmi, jordbruksöverinspektör, tfn 0295 162 304
Suvi Ruuska, äldre regeringssekreterare, tfn 0295 162 248
fornamn.efternamn@mmm.fi
Mer information om stödvillkoren vid Landsbygdsverket
www.mavi.fi

Mer från SLC