JSM: Virkesmarknadsarbetsgruppen gav rekommendation om utveckling av affärsmetoderna vid handel genom fullmakt

Virkesmarknadsarbetsgruppen som är ett forum för diskussioner om aktuella virkesmarknadsfrågor har gett en rekommendation som ska främja öppna och rättvisa handelsmetoder vid virkeshandel som sker på uppdrag. Rekommendationen som gäller bland annat anbudsförfrågningar, informationsinnehållet i anbud, konkurrensutsättning samt elektroniska handelsplatser för virke siktar till jämlik konkurrens samt ökat samförstånd och ökad tillit mellan de olika parterna vid fullmaktshandel.

Rekommendationen är virkesmarknadsparternas gemensamma syn på rekommenderade handlingssätt vid fullmaktshandel. När marknadsparterna godkände rekommendationen poängterade alla dess vikt samt möjligheten att tillämpa rekommendationen i utveckling av nya koncept och e-tjänster. 

Strukturen i en anbudsförfrågan och i ett anbud bör enligt rekommendationen vara så förenlig som möjligt för att det ska bli enklare att jämföra anbuden. Likaså bör köparen och den person som gör anbudsjämförelsen på initiativ av någondera parten kunna jämföra det material som ligger till underlag för anbudsjämförelsen. Bättre informationsutbyte mellan parterna ökar transparens och tillit vid fullmaktshandel och främjar rättvis handel samt likabehandling av aktörerna.

Arbetsgruppen (på finska) som jord- och skogsbruksministeriet tillsatte år 2010 följer upp och bidrar till virkesmarknadens stabilitet, förutsägbarhet och internationell konkurrenskraft samt kommer vid behov med initiativ till staten och branschaktörerna.

– Rekommendationen om fullmaktshandel är igen ett bevis på att arbetsgruppen är behövlig och att gruppen kan bidra till en bättre fungerande virkesmarknad, säger jord- och skogsbruksminister Jari Leppä som är arbetsgruppens ordförande.

Ytterligare information:

Marja Kokkonen, forstråd, tfn 029 516 2444, fornamn.efternamn@mmm.fi

Mer från SLC