LPA: Jordbrukare får även i fortsättningen hjälp genom projektet Ta hand om bonden

Det har konstaterats att projektet "Ta hand om bonden" behövs, och genom att tilläggsfinansiering fåtts från regeringen kan projektet fortsätta i år och nästa år med de åtgärder som visat sig fungera. Projektet genomförs av Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt LPA, som har projektarbetare för att hjälpa jordbrukare i utmanande livssituationer. Hjälpen ges i samarbete med anställda inom olika landskapsvisa projekt runtom i Finland.

Hjälpen från projektarbetarna har upplevts som viktig
Den samtalshjälp som projektarbetarna ger har visat sig vara en synnerligen viktig form av hjälp. I allmänhet träffas man på jordbrukarens gård där man tillsammans försöker hitta lösningar på svåra situationer. Vid behov kan jordbrukaren hänvisas till annan experthjälp till exempel med stöd av en köptjänstförbindelse.

För att säkerställa att hjälp finns att få har LPA utöver sina tidigare fyra regionala projektarbetare anställt ytterligare två projektarbetare för södra Savolax respektive Kajanaland och nordöstra Österbotten.

Behov av förebyggande åtgärder i form av tidigt ingripande
Som en del av projektet håller LPA på att utarbeta en modell för tidigt ingripande för att ingå i LPA:s långsiktiga hälsofrämjande arbete. Åtgärderna avser till exempel att lindra den psykosociala belastningen vid en svår livskris och minska risken för arbetsoförmåga. Genom de åtgärder som hör till projektet ska också företagshälsovården för lantbruksföretagare knytas starkare till verksamheten. Även nätverken för dem som deltar i arbetet ska stärkas för att göra det lättare att få hjälp. Som en del av modellen för tidigt ingripande erbjuder LPA bland annat avgiftsfria kurser på finska (Maatalousyrittäjän hyvinvoinnin ABC) och Må bra-dagar.

– Det är viktigt att det förebyggande hälsofrämjande arbete som sker på längre sikt blir permanent och att arbetet kan fortsätta också efter projekten. På det sättet åstadkommer vi varaktiga tjänster som stöd för att jordbrukare ska orka med sitt arbete och må bra, sammanfattar LPA:s verkställande direktör Päivi Huotari.

Köptjänstförbindelser som stöd för att jordbrukare ska orka
De tjänster som projektet erbjuder jordbrukare blir oförändrade. Tjänsterna har upplevts som en synnerligen behövlig del av jordbrukarnas sociala trygghet med hänsyn till det exceptionellt utmanande läget. För att stödja orken som helhet kan köptjänstförbindelser beviljas för experthjälp, såsom terapi, ekonomisk eller juridisk rådgivning. En person som behöver det kan också få två förbindelser för olika slag av experthjälp. Kriterierna för att bevilja förbindelser har utökats och preciserats även på några andra punkter.

Hjälpen är nära!
För att få hjälp är det bara att ringa projektarbetaren. Närmare uppgifter om den hjälp som kan fås och kontaktinformation till projektarbetarna och anställda inom de övriga landskapsvisa projekten finns på LPA:s webbplats under temat Ta hand om bonden.

Ytterligare information:
(på finska) teamledare Pirjo Saari tfn 040 034 1390 och projektledare Pirjo Ristola tfn 040 588 0744
(på svenska) expert Märta Strömberg-Nygård tfn 029 435 2242

Mer från SLC