Luke: Internet – ett allt viktigaste verktyg på jordbruk

Enligt lantbrukets strukturundersökning som genomförts av Naturresursinstitutet (Luke) använder cirka 56 procent av jordbruks- och trädgårdsföretagen fast nätförbindelse och 76 procent av gårdarna använder mobil förbindelse. Sju procent av gårdarna använder inte internet i verksamheten av gården.

Nästan 80 procent av gårdarna har en tillräckligt snabb och tillförlitlig nätförbindelse, antingen fast eller mobil. 16 procent måste klara sig med en otillräcklig nätförbindelse. Minst nöjda med förbindelsens kvalitet var man i Södra Savolax. Där uppgav nästan 30 procent av jordbruksföretagen att förbindelsen inte är tillräckligt snabb. Även i Mellersta Finland upplevde var fjärde att nätförbindelsen var otillräcklig. I dessa regioner var användningen av fast nätförbindelse liten och användningen av mobil förbindelse vanligare jämfört med andra regioner.

– Internet har snabbt blivit ett basverktyg på gårdarna. Redan nu måste många saker skötas över nätet. I framtiden kommer en fungerande förbindelse att betonas ytterligare, då maskiner och utrustning är anslutna till nätet, berättar Pasi Mattila, specialforskare vid Naturresursinstitutet.

Rådgivnings- och producentorganisationerna är den viktigaste informationskällan för jordbruks- och trädgårdsföretag
Rådgivnings- och producentorganisationer, branschtidskrifter och -webbplatser samt andra odlare och branschföretagare är de tre viktigaste instanserna, av vilka man erhåller professionell information om verksamheten som bedrivs på gården. Företagens ställning som informationskällor var betydande vid svin- och fjäderfägårdar samt inom växthusproduktionen.

– Vid dessa gårdar är produktionen ofta avtalsbaserat och företaget som upphandlar produkterna innehar en betydande roll för bestämmandet och utvecklingen av produktionsmetoden, informerar Mattila.

Det behövs ny information om produktionsmetoder
Gårdarna ställdes även frågan, i vilket delområde av verksamheten finns det största informationsbehovet. Av de fyra svarsalternativen ansågs produktionsmetoder och -teknik vara det klart viktigaste, över 40 procent av gårdarna ansåg detta. Cirka en fjärdedel av gårdarna har störst behov av ny information inom ekonomiplanering och drygt en femtedel inom utveckling av affärsverksamheten.  Drygt tio procent av gårdarna ansåg att försäljning och marknadsföring är det viktigaste delområdet.

Bakgrund till statistiken
Uppgifterna om jordbruks- och trädgårdsföretagens informationskällor och nätförbindelser insamlades i samband med insamlingen av information för lantbrukets strukturundersökning vintern 2016–2017. Syftet med undersökningen var att ta reda på hur många gårdar har tillräckliga datakommunikationsförbindelser för verksamheten. I undersökningen deltog cirka 16 000 jordbruks- och trädgårdsföretag. Resultaten från strukturundersökningen publiceras i flera statistiker.

Detaljerad information och statistiska tabeller finns i tjänsten stat.luke.fi

Mer information:

Statistik: Jordbruks- och trädgårdsföretagens internetförbindelser och tillgång till information

Överaktuarie Jaana Kyyrä, tfn. 029 532 6796, jaana.kyyra@luke.fi

Specialforskare Pasi Mattila, tfn. 029 532 6799, pasi.mattila@luke.fi

Mer från SLC