Luke: Mängden matpotatis i lager har minskat med tio miljoner kilo jämfört med hösten 2017

I mitten av oktober uppgick mat- och livsmedelsindustripotatisen i gårdarnas potatislager till 194 miljoner kilo, av vilket mängden matpotatis utgjorde 160 miljoner kilo. Jämfört med hösten 2017 var mängden potatis i lager totalt två miljoner kilo mindre, och mängden matpotatis i lager minskade med tio miljoner kilo.

Under sommaren 2018 blev tillväxtperioderna inte mindre krävande. Regnen 2017 byttes i torka och gjorde att odlarna var tvungna att bevattna. Bevattningen ökade produktionskostnaderna, men trots den led en del av potatisskörden av torka.

– Torkan påverkade framför allt Egentliga Finland, Satakunta och Tavastland, där skördenivåerna blev betydligt lägre än året innan, säger överaktuarie Anna-Kaisa Jaakkonen på Naturresursinstitutet.

Mängden matpotatis i lager har minskat med tio miljoner kilo jämfört med hösten 2017.

Finländarnas matpotatis kommer från Österbotten
Sommaren 2018 var potatisarealen 311 hektar mindre än året innan. Arealen minskade jämnt inom alla NTM-centralernas områden. Arealen för livsmedelsindustripotatis minskade mest i Norra Savolax, med 40 procent.

Å andra sidan var skördenivån bättre än året innan inom huvudproduktionsområdena i Österbotten, dvs. områdena för NTM-centralerna i Södra Österbotten, Österbotten och Norra Österbotten. I Norra Österbotten uppgick skörden till 34 ton per hektar. I hela Finland ökade nivån på potatisskörden något, från 30 ton året innan till 31 ton per hektar. De tre NTM-centralerna i Österbotten stod för 120 miljoner kilo, dvs. 75 procent, av den totala mängden livsmedelspotatis i Finland.

– Naturresursinstitutets potatisskördestatistik i slutet av augusti prognostiserar att potatisskörden minskar med 18 procent. Det verkar dock som om tillväxten i höst korrigerade prognosen uppåt och särskilt ökningen av potatisknölens storlek bidrog till en högre skördenivå, säger Jaakkonen.

Matpotatisen är av hög kvalitet
Den torra sommaren gav högkvalitativ potatis. Potatisskorven och den stora knölstorleken ökar sorteringsförlusterna, och den varma hösten gör att det är svårt att kyla ner lager. Mängden matpotatis i höst erbjuder möjligheter även till försäljning till andra länder i Europa, eftersom skördenivån kommer att bli dålig och prisnivån är högre i övriga Europa än i Finland. I september var producentpriset på matpotatis i Finland 18,70 euro per hundra kilo, dvs. lägre än i september 2017 då priset var 19,14 euro per hundra kilo.

Antalet potatisgårdar minskar
Målgruppen för lagerenkäten var gårdar som odlar mat- och livsmedelsindustripotatis och har en potatisareal på minst fem hektar.

Antalet gårdar av detta slag uppgick till 461 och deras sammanlagda odlingsareal för mat- och livsmedelsindustripotatis till 10 470 hektar. Jämfört med året innan minskade antalet gårdar med 14, eller tre procent. Arealen minskade med 411 hektar, en minskning på fyra procent. Den genomsnittliga arealen för mat- och livsmedelsindustripotatis var 23 hektar per gård. Hälften av dessa gårdar deltog i statistikenkäten. Svarsprocenten var god, 90.

Läs artikeln på luke.fi

Mer från SLC