Luke: Varannan svin- och fjäderfägård för bort gödsel

Enligt Naturresursinstitutets uppgifter för 2016 förde cirka sju procent av gårdarna bort stallgödsel. Andelen är ungefär lika stor som i den senaste statistiken från 2010. Nästan fem procent av gårdarna använde någon metod för bearbetning av gödselns egenskaper. Resultaten är oförändrade jämfört med de preliminära uppgifter som publicerades i november.

Husdjursgårdarna minskar i antal, men ökar i storlek. Av den anledning har många gårdar mer gödsel än vad de själva har användning för. Växtodlingsgårdarna kan minska gödselkostnaderna genom att använda gödsel från husdjursgårdar. Särskilt på ekologiska gårdar har den införda stallgödseln stor inverkan på åkrarnas bördighet och skördepotentialen, eftersom användning av konstgödsel inte är möjlig.

På svin- och fjäderfägårdar var bortförsel av gödsel vanligast. Hälften av dessa gårdar förde bort totalt cirka 780 miljoner kilo stallgödsel under 2016. En betydligt mindre andel av mjölkgårdarna förde bort gödsel, men granskat enligt produktionsinriktning var mängden bortförd gödsel störst, 670 miljoner kilo.

Merparten av den bortförda gödseln är flytgödsel 

 Bortförsel av fastgödsel och flytgödsel var lika vanligt, men mängden bortförd flytgödsel var flera gånger större än mängden bortförd fastgödsel. Cirka elva procent av gårdarna förde in gödsel, det vill säga en något större andel än de gårdar som förde bort gödsel.

– Cirka två  miljoner ton gödsel transporterades mellan gårdar. Den största mängden gödsel fördes in på gårdar med spannmålsproduktion som den huvudsakliga produktionsinriktningen, säger Pasi Mattila, specialforskare vid Naturresursinstitutet.

Få gårdar använder gödselbearbetningsmetoder

Till metoderna för bearbetning av egenskaperna i stallgödsel hör bland annat separering, fermentering, luftning, kompostering och förbränning. Den vanligaste bearbetningsmetoden var kompostering av gödsel, vilket användes på knappt fyra procent av gårdarna. De övriga metoderna användes av mindre än en halv procent av gårdarna.

– De gårdar som använt någon bearbetningsmetod behandlade ofta all gödsel från gården, säger Mattila.

Uppgifter om behandling av stallgödsel i jordbruksföretag begärdes in av gårdarna vintern 2016–2017 i samband med datainsamlingen för strukturundersökningen. De uppgifter som publiceras nu är slutliga.

Mer information:

Pasi Mattila, specialforskare, Naturresursinstitutet, tfn 029 532 6799, fornamn.efternamn@luke.fi

Statistik: Husdjurens levnadsförhållanden och lagring av stallgödsel 2016

Mer från SLC