Mavi: Anmälan om djurantal för 2017 kan göras fram till 15.2.2018

Jordbrukarna kan nu göra anmälan i Viputjänsten om antalet djur som varit i deras besittning år 2017. Anmälan om djurantal gäller antalet fjäderfän, hästar och ponnyer samt i fråga om gårdar med förbindelse om ersättning för djurens välbefinnande också antalet svin. Anmälan ska göras senast 15.2.2018.

Anmälan för beräkning av djurtätheten
En gård måste göra anmälan om den vill använda djurantalen för att räkna ut djurtätheten för kompensationsersättningens husdjursförhöjning, stöd för svin- och fjäderfähushållning eller husdjursförhöjning i samband med ekologisk produktion. Om gårdens djurtäthet uppfylls med antalet nötkreatur, får och getter behöver ingen anmälan om djurantal göras, eftersom förvaltningen får uppgifterna om djuren direkt från djurregistren.

Anmälan gäller också en sammanslutning eller en delaktig med bestämmanderätt i en sammanslutning, om sammanslutningen vill använda sig av den delaktigas djurantal i sin uträkning av djurtätheten eller vice versa. Sammanslutningen eller den delaktiga ska uppge de djurregister vars uppgifter de vill använda i sin uträkning av djurantalet.

En jordbrukare som anmäler hästar eller ponnyer i sin anmälan om djurantal ska tillsammans med anmälan ge specificerade uppgifter om djuren och vid behov en utredning om sammanslutningens och dess delaktigas bestämmanderätt.

Anmälan om djurantal är obligatorisk för dem som ingått förbindelse om ersättning för djurens välbefinnande
De jordbrukare som år 2017 har ansökt om ersättning för djurens välbefinnande för svin eller fjäderfä ska i vilket fall som helst göra anmälan om djurantal, eftersom ersättningsbeloppet räknas ut på basis av det anmälda djurantalet. Antalet svin kan överföras direkt från svinregistret till den elektroniska anmälan om djurantal. Gårdarna som i samband med ersättningen för djurens välbefinnande har åtagit sig att följa åtgärd 4.2 Förbättrande av de förhållanden under vilka broilrar och kalkoner hålls, ska till anmälan om djurantal foga de slaktpartirapporter som fåtts från slakteriet, eller sammanfattningar av dem.

Utöver de fjäderfän som hållits på gården år 2017 kan jordbrukarna lämna uppgifter också om broilrar och kalkoner som slaktats senast 31.1.2018. Förutsättningen är att hela ankomstpartiet har anlänt till gården under år 2017 och alla fåglar i det berörda ankomstpartiet har slaktats senast 31.1.2018. Slaktpartirapporterna om de slaktpartier som anmäls måste fogas till anmälan om djurantal.
djurantal.

Ytterligare upplysningar till stödsökande
Mavi.fi 
Kommunernas landsbygdsnäringsmyndigheter

Ytterligare upplysningar till medierna
Viputjänsten
Datasystemexpert Maria Jukkola, 0295 31 2356
Stöd för svin- och fjäderfähushållning
Överinspektör Päivi Akkanen, 0295 31 2299
Kompensationsersättningens husdjursförhöjning
Överinspektör Lea Anttalainen, 0295 31 2423
Ersättning för ekologisk produktion
Jordbruksöverinspektör Antti Hietala, 0295 31 2425
Ersättning för djurens välbefinnande
Överinspektör Timo Keskinen, 0295 31 2463
fornamn.efternamn(at)mavi.fi

Mer från SLC