Mavi: EU betalar tillbaka produktionsavgifter för socker för åren 1999–2000

Europeiska unionen återbetalar sammanlagt cirka 700 000 euro i produktionsavgifter för socker och isoglukos i Finland. Andelen som betalas tillbaka till säljarna av sockerbetor utgör 60 procent av produktionsavgifterna för socker. Dessutom betalas ränta på de återbetalda beloppen. Återbetalningarna görs hösten 2018.

Produktionsavgifter för socker och isoglukos togs ut av industrin som ett led i det system med produktionskvoter för socker som var i kraft inom Europeiska unionen fram till år 2017. Industrin uppbar i sin tur en del av produktionsavgifterna för socker av säljarna av sockerbetor. 

3000 säljare av sockerbetor har rätt till återbetalning
EU-domstolen beslutade i februari 2017 att kommissionens förordningar som reglerar produktionsavgifterna är ogiltiga för regleringsåren 1999/2000 och 2000/2001. Av den orsaken har Europeiska kommissionen räknat om beloppen av produktionsavgifter och de har fastställts i rådets förordning. 

I Finland finns det sammanlagt cirka 3000 aktörer som har rätt till återbetalning. Ansökan om återbetalning kan göras av sådana säljare som har sålt sockerbetor till sockerindustrin av skördarna från åren 1999–2000. Återbetalningarna till säljarna av sockerbetor varierar mellan ungefär 100 och 200 euro. Motsvarande återbetalningar av produktionsavgifter för socker gjordes senast år 2014.

Återbetalning söks hos Mavi
Landsbygdsverket postar en anmälningsblankett till de säljare av sockerbetor som verket har kännedom om. Anmälningsblanketten finns också på Mavis webbplats www.mavi.fi/socker.

På anmälningsblanketten ombeds säljaren lämna de uppgifter som behövs för en potentiell återbetalning. På basis av dem och uppgifterna från sockerindustrin kommer Mavi att fatta beslut om huruvida anmälaren har rätt till återbetalning. Uppgifterna används inte för andra ändamål. Dödsbon, lantbrukssammanslutningar, aktiebolag, föreningar, skolor och motsvarande aktörer ska anmäla uppgifterna på en separat blankett.

Uppgifterna ska anmälas till Landsbygdsverket senast 25.5.2018.

Ytterligare upplysningar vid Landsbygdsverket:
Överinspektör Eveliina Viitanen 
Tfn 0295312365
fornamn.efternamn@mavi.fi
www.mavi.fi/socker 

Mer från SLC