Mavi: Förskotten på kompensationsersättning, miljöersättning och ekoersättning höjs hösten 2018

Landsbygdsverket betalar en större andel än väntat av 2018 års kompensationsersättning, miljöersättning och ersättning för ekologisk växtproduktion i oktober-november. I förskott på ersättningarna betalas 85 procent av ersättningsbeloppet i stället för 75 procent som meddelats tidigare.  Tack vare förhöjningen kan cirka 77 miljoner euro mer än planerat betalas i förskott.

Förskotten på ersättningar enligt landsbygdsprogrammet för Fastlandsfinland får vara större än vanligt, eftersom EU-kommissionen har gett sitt godkännande till förhöjningarna för att underlätta jordbrukarnas ekonomiska situation. De högre procentsatserna innebär att det betalas cirka 49 miljoner euro mer än planerat i förskott på kompensationsersättningen. Förskottets belopp av ersättningen för ekologisk växtproduktion stiger med cirka 4 miljoner euro och förskottet på miljöersättning med cirka 24 miljoner euro.

Oförändrad tidtabell för utbetalningen
De högre procentsatserna för betalning av förskott inverkar inte på tidtabellen för utbetalning av jordbrukarstöd. Avsikten är att liksom i fjol inleda utbetalningen av förskott på kompensationsersättning och ersättning för ekologisk växtproduktion i oktober. Utbetalningen av förskott på miljöersättningar som betalas på basis av förbindelser står i tur i november. Landsbygdsverket informerar närmare om påbörjandet av utbetalningarna när datumen är fastslagna.

Landsbygdsverket har som mål att betala ut förskotten på direktstöd (grundstöd, förgröningsstöd, EU-stöd till unga jordbrukare, bidrag för jordbruksgrödor) i december. De gällande EU-rättsakterna förutsätter att övervakningarna är slutförda innan utbetalningen av direktstöden påbörjas. Landsbygdsverket förhåller sig positivt till en eventuell författningsändring som skulle tillåta att stöden i år kunde börja betalas ut redan i oktober. För att utbetalningarna ska kunna tidigareläggas krävs det ändå att den ändrade tidtabellen inte äventyrar utbetalningen av övriga stöd inom utsatt tid.

Eftersträvad utbetalningstidtabell, hösten 2018

Ytterligare upplysningar vid Landsbygdsverket:
Utvecklingschef Jaakko Rinne
0295 31 2383
jaakko.rinne(at)mavi.fi

Mer från SLC