Mavi: Övervakningen av åkerstöd börjar på gårdarna

Minst 5 procent av de gårdar som ansöker om jordbrukarstöd kontrolleras årligen. Djurövervakningarna inleddes redan i början av året. Efter att den samlade stödansökan har avslutats i mitten av juni påbörjar NTM-centralernas inspektörer åkerövervakningarna, som i år företas på ca 2 500 gårdar. Landsbygdsverket väljer centraliserat ut gårdarna för kontroll på basis av antingen slumpmässigt eller viktat urval.

Vid åkerövervakningen granskas på gården bland annat alla jordbruksskiftenas arealer, grödor och odlingssätt samt att stödvillkoren har iakttagits på skiftena. Jordbrukarna kan förbereda sig för kontrollen och försnabba den genom att se till att alla dokument som behövs finns till hands och att uppgifterna är uppdaterade. En lista över de dokument som granskas vid kontrollen finns på webbplatsen mavi.fi.

Efter kontrollen skickas till gården ett sammandrag av mätresultaten och de iakttagelser som gjorts vid kontrollen. Det slutliga övervakningsresultatet och dess eventuella inverkan på de stöd som ska betalas anges i stödbeslutet. Kontrollerna på plats och de administrativa kontrollerna ska enligt bestämmelserna utföras innan stöden kan betalas ut. Målet för NTM-centralerna är att alla gårdsövervakningar för 2018 ska vara slutförda i mitten av november.

Mer information för stödsökandena:
NTM-centralerna

Mer information från Landsbygdsverket:
Enhetsdirektör Sari Putkiranta
0295 31 2382
fornamn.efternamn@mavi.fi

Landsbygdsverket (Mavi) verkställer jordbrukarstöd, företags- och projektstöd för landsbygden samt marknadsstöd kundorienterat och utvecklar förvaltningsservicen. Vi handleder, råder och utbildar NTM-centralerna, kommunernas samarbetsområden och de lokala aktionsgrupperna som betjänar våra kunder. Vi ansvarar för användningen av nationella stödmedel och medel ur EU:s jordbruksfond och landsbygdsfond. Mavi är det utbetalande organet i Finland. Vi administrerar årligen EU-stöd och nationella stöd till ett sammanlagt belopp på över två miljarder euro.

Mer från SLC