Mavi: Restbeloppen av jordbrukarstöd betalas till gårdarna i juni

I juni betalar Landsbygdsverket ut restbeloppen av jordbrukarstöd som söktes år 2017.  Från och med 14.6 betalas får- och getbidraget, EU:s nötdjursbidrag för tiden mellan 16.9 och 31.12 samt restbeloppen av ersättningen för djurens välbefinnande (cirka 50 %), grundstödet (cirka 5 %), förgröningsstödet (cirka 5 %), EU-stödet till unga jordbrukare (cirka 5 %) och bidraget för jordbruksgrödor (cirka 5 %).

Från och med 20.6 betalas restbeloppen av miljöersättning samt ersättningen för miljöavtal om åkrar för tranor, gäss och svanar. Restbeloppens andel är cirka 15 procent av den ersättning som betalas ut.

De sammanlagda stödsummorna som betalas i juni 2018
Stöd: Totalsumma
EU:s nötdjursbidrag: 26 100 000 €
EU:s får- och getbidrag: 2 800 000 €
Ersättning för djurens välbefinnande: 25 000 000 €
Grundstöd och förgröningsstöd: 20 500 000 €
Stöd till unga jordbrukare (EU): 550 000 €
Bidrag för jordbruksgrödor: 750 000 €
Miljöersättning: 32 500 000 €
Miljöavtal om åkrar för tranor, gäss och svanar: 80 000 €
Återbetalning av finansiell disciplin: 5 900 000 €

EU-stödavdrag med anledning av finansiell disciplin betalas tillbaka i månadsskiftet juni–juli
EU-stöd som dragits av på grund av finansiell disciplin betalas tillbaka till jordbrukare som år 2017 beviljades mer än 2000 euro i grundstöd, förgröningsstöd, EU-stöd till unga jordbrukare, EU:s djurbidrag och bidrag för jordbruksgrödor.

Genom det här förfarandet som kallas finansiell disciplin görs det årligen stödavdrag i händelse av betydande kriser i produktionen och distributionen av jordbruksprodukter. Om alla stödavdrag inte blir använda betalas de resterande medlen till jordbrukarna som återbetalning av finansiell disciplin. 

Uppgifter om utbetalda stöd i Viputjänsten
Jordbrukarna får betalningarna på sina konton från och med den första betalningsdagen, efter hand som kommunerna och NTM-centralerna godkänner betalningsmaterialen. Stöden som betalats till den egna gården kan jordbrukarna kontrollera i e-tjänsten Vipu.

Eftersträvad utbetalningstidtabell, våren 2018

Mer information från Landsbygdsverket:
Stödchef Jaakko Rinne
0295 31 2383
fornamn.efternamn@mavi.fi

Mer från SLC