Mavi: Stöden till jordbruket och landsbygden upprätthåller produktionen och livskraften

I stöd till jordbruket och landsbygden i Finland betalades sammanlagt cirka två miljarder euro (1988 miljoner) år 2017. Merparten av denna summa, 1760 miljoner euro, bestod av jordbrukarstöd.  Utöver jordbrukarstöden betalades också projekt- och företagsstöd, strukturstöd, marknadsstöd och andra stöd, till exempel för lagring och säljfrämjande åtgärder.

Landsbygdsverket betalade stöden i enlighet med kommunernas och NTM-centralens beslut. Ur Europeiska garantifonden för jordbruket (EGFJ) och Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU) betalas såväl EU-helfinansierade som EU-delfinansierade stöd. Förutom EU-stöden betalas i Finland också stöd som helt finansieras av nationella medel. Av EU-medel betalades cirka 862,8 miljoner euro och av nationella medel 1 125,5 miljoner euro i stöd år 2017.

Stödmottagare är bland annat jordbrukare, projektaktörer, företag, kommuner, organisationer samt handel och industri. Verkningarna når dock ofta en mer utbredd målgrupp än en enda stödmottagare. Till exempel när det gäller utvecklingsorganisationernas projekt som fått understöd är företag och lokala invånare de slutliga nyttotagarna. Stödmottagare är dessutom organisationer som får marknadsstöd, till exempel skolmjölkstöd och stöd till frukt i skolan och stöd som jämnar ut fluktuationer på marknaden för jordbruksprodukter, stöd för informationsförmedling och stöd för säljfrämjande åtgärder som rör jordbruksprodukter.

År 2017 var antalet stödmottagare sammanlagt 60 481. Största delen av stödmottagarna var gårdar, 54 118 stycken.

Stöden påverkar ekonomin och regionernas livskraft

EU:s jordbrukspolitik har som mål att utveckla gemenskapens jordbrukspolitik på ett balanserat sätt och att främja landsbygdsområdenas livskraft. Stödfinansieringen till jordbruket och landsbygden upprätthåller jordbruket, produktionen och förädlingen av rena och trygga livsmedel samt skapar förutsättningar för företagsverksamhet och boende på landsbygden.

Livsmedelskedjan är en viktig arbetsgivare i Finland. Livsmedelssektorn, dvs. jordbruket, livsmedelsindustrin, parti- och detaljhandeln med livsmedel samt förplägnadstjänsterna sysselsätter nästan 340 000 personer. Summan motsvarar 13 procent av den sysselsatta arbetskraften.

Stöden till landsbygden och jordbruket har regionalt sett en avsevärd ekonomisk betydelse för landskapens och kommunernas ekonomi. De största stödmottagarna bland landskapen år 2017 var Södra Österbotten (226 miljoner), Egentliga Finland (223 miljoner) och Norra Österbotten (217 miljoner).

Av penningflödena mellan Finlands statsekonomi och EU utgör jordbruksstödet och stödet för landsbygdsutveckling en betydande del. Deras andel av EU-finansieringen till Finland var 64 procent år 2016.

Kontaktinformation och ytterligare upplysningar vid Landsbygdsverket (stödbetalningar och utlämnande av uppgifter)
tiedonluovutus(at)mavi.fi
0295 31 2210
0295 31 2000 (växel)
Kommunikationschef Jari Eloranta
0295 31 2445
fornamn.efternamn@mavi.fi

Information om utbetalda stöd

Söktjänst för uppgifter om EU-stöd

Begäran om utlämnande av uppgifter från Landsbygdsverket

Kontaktinformation och ytterligare upplysningar vid jord- och skogsbruksministeriet (stödpolitik och stödens verkningar)
Konsultativ tjänsteman Martti Patjas, 0295162474 (jordbrukarstöd)
Konsultativ tjänsteman Tiina Malm, 0295162428 (landsbygdsprogrammet)
Landsbygdsöverinspektör Marianne Selkäinaho, 0295162218 (projektstöd)
Konsultativ tjänsteman Pekka Sandholm, 0295162416 (marknadsstöd)

Mer från SLC