Mavi: Vilda bär plockades i mindre mängder

Fjolårets bärskörd mognade några veckor senare än normalt och var medelmåttig. Lingon var det vilda bär som det plockades mest av, cirka 5 miljoner kilogram, men lingonskörden var minde än hälften av det föregående årets skörd. Blåbärsplockningen resulterade i 3,6 miljoner kilogram. Den mängd hjortron som plockades till försäljning var drygt 220 000 kilogram. Särskilt i de östra delarna av Lappland var hjortronskörden riklig och kvaliteten god.

Det exporterades betydligt mindre blåbär än under de två föregående åren. Största delen av blåbärsexporten gick till Kina och Sverige. Exporten av färska lingon uppgick till 63 000 kilogram, och merparten såldes till Sverige. 

Under de senaste åren har ytterligare områden för uppsamling av ekologiska produkter certifierats. Nu omfattar de här områdena ungefär 12 000 hektar. Av den plockade blåbärsmängden är 23 % ekologisk. För lingon och hjortron är motsvarande andelar 6 % respektive 59 %. 

Också svampskörden var svagare

Också svampskörden år 2017 var senare än vanligt på grund av det kalla och regniga vädret.  Mest plockades riskor. Kantarell- och stensoppsskörden var mycket svag jämfört med året förut. Det mesta av kantarellerna och av stensopparna (som också kallas karljohanssvamp) plockades i östra Finland. Skörden av trattkantareller var god trots den kalla sommaren, och trattkantareller gick att plocka ännu ovanligt långt in på senhösten.

De totala inkomsterna från plockning av vilda bär och svampar sjönk med en dryg tredjedel till ungefär 13,3 miljoner euro. 

Färre utländska plockare

Företag i bärbranschen bjöd in färre utländska plockare än år 2016. De utländska plockarna plockade 75 % av bärskörden, vilket är en något mindre andel än under de tidigare åren. Största delen av plockarna kom från Thailand. 

Uppgifterna grundar sig på en undersökning av den saluförda mängden vilda bär och svampar 2017 (MARSI-undersökningen). I undersökningen ingår inte direktförsäljning, en del av torghandeln och plockning för husbehov. Undersökningen genomfördes av Kantar TNS Agri Oy och beställdes av Landsbygdsverket.

MARSI 2017 -undersökningen (på finska)

MARSI 2017, bilagor (på finska)

Mer information från Landsbygdsverket:
Överinspektör Lea Anttalainen
0295 31 2423
fornamn.efternamn@mavi.fi

Mer från SLC