JSM: Minister Leppä underströk betydelsen av produktionskopplade stöd på rådets möte

EU:s jordbruksministrar fortsatte måndagen den 19 januari diskussionen om den gemensamma jordbrukspolitikens (CAP) framtid. Ministrarna samlades i Bryssel till ett möte i rådet för jordbruk och fiske. Jord- och skogsbruksminister Jari Leppä företrädde Finland vid mötet.

Ministrarna diskuterade CAP:s direkta stöd, miljö- och klimatåtgärder och utveckling av landsbygden.  Flera deltagare lyfte upp behovet att å ena sidan rikta stöden och å andra sidan förenkla politiken. Direkta stöd ses som ett instrument som stabiliserar inkomsten och hjälper att hantera risker.  Landsbygdsutveckling är en viktig del av CAP, men det har varit för komplicerat och administrativt tungt att driva utvecklingen framåt.

I sitt tal tog minister Leppä upp produktionskopplade stöd som är särskilt viktiga för Finland. Enligt minister Leppä är det viktigt att storleken på stöden hålls på dagens nivå.

- De produktionskopplade stöden bidrar till att uppnå den gemensamma jordbrukspolitikens mål. De hjälper att hålla jordbruksproduktionen i gång även i känsliga sektorer och i regioner med ogynnsammare förhållanden. Marknads- och klimatkriserna under de senaste åren har visat att vi behöver direkta stöd också i framtiden. Vi borde få större nationellt spelrum när det gäller verkställighet av stöd, sade minister Leppä.

Kommissionen har gått noggrant igenom de förslag till förenkling som de nordiska och baltiska länderna tog fram i våras. Vissa av dem har redan genomförts, vissa är under arbete och flera av dem kan genomföras i samband med den kommande reformen. Kommissionen förväntas ge sitt lagstiftningsförslag i juni.

Övriga frågor på rådets agenda var bland annat  uppdatering av EU:s bioekonomistrategi och EU:s proteinplan. Kommissionen ska presentera den uppdaterade strategin på sommaren.

- Primärproducenter ska mer än i dag engageras i beredningen av både EU:s bioekonomistrategi och de nationella strategierna samt genomförandeprogrammen. De är viktiga aktörer på området bioekonomi.

- I stället för att vi tänker att bioekonomi enbart handlar om att utnyttja råvaror ska vi se den som ekonomi som stöder sig på naturresurstjänster och som gagnar miljön, klimatet och ekonomin, påpekade minister Leppä.

Ytterligare information:

Kari Valonen, lantbruksråd, tfn 0295 16 2269 fornamn.efternamn(at)mmm.fi

Mer från SLC