MM: Allt fler ansöker om ersättning för skador orsakade av fridlysta djur - förfarandet ska utvecklas

Närings-, trafik- och miljöcentralerna har i år betalat ut bidrag till ett belopp av sammanlagt ca 1 250 000 euro som ersättning för skador som under 2017 förorsakades av fridlysta djur. Summan har mer än fördubblats jämfört med i fjol.

Merparten av bidragen, ca 1 200 000 euro, beviljades för skador på jordbruket. Flest bidrag betalades ut för skador som vitkindade gäss, kajor och tranor orsakat jordbruket.

För de skador som förorsakats fiskodlingsanläggningar betalades det ut ca 54 000 euro i ersättning. De största bidragen betalades ut inom områdena för NTM-centralerna i Norra Karelen (484 000 euro), Sydöstra Finland (ca 320 300 euro) och Södra Österbotten (ca 143 300 euro). För de skador som kungsörnen orsakar renhushållningen betalas dessutom ett särskilt belopp till renbeteslagen senast den 30 oktober 2018 beroende på hur kungsörnens häckning har lyckats inom renskötselområdet.

Majoriteten av de ansökningar om bidrag som NTM-centralerna tar emot varje år gäller skador som fåglar orsakat jordbruket. En viktig orsak till det stora antalet ansökningar var denna gång de exceptionella väderförhållanden som rådde under 2017. Att både våren och hösten var sval och regnig gjorde det svårt för fåglarna att skaffa föda i naturen, vilket innebar att de höll sig kvar i Finland en längre tid än vanligt för att äta. Fåglarna hittade föda på åkrar som ännu inte tröskats, eftersom säden tröskades senare än vanligt på hösten. Detta orsakade exceptionellt stora skador på åkrarna.

Arbetet med att utveckla ersättningsförfarandet har kommit väl i gång
I våras inledde miljöministeriet ett projekt för att utveckla förfarandet för ersättning av skador som förorsakats av fridlysta arter.

"Den ökade mängden skador visar att projektet är mer nödvändigt än vad som tidigare kunnat bedömas", säger ordföranden för projektets styrgrupp, överdirektör Ari Niiranen vid miljöministeriet.
Projektets mandatperiod löper ut vid utgången av mars 2019. Projektet genomförs i samarbete med ministerier, intressebevakande organisationer, civilsamhällesorganisationer, olika myndigheter och forskningsinstitut. Inom projektet har man fokuserat på EU-regleringen kring fridlysta arter samt på skadevållare, ersättningsgilla skador och grunderna för beviljande av ersättning. Under arbetets gång har man hört både branschexperter och aktörer som representerar de skadelidande, t.ex. jordbrukare.

Projektets styrgrupp ska före utgången av mars 2019 lägga fram sitt förslag om grunder och förfaranden när det gäller skador samt om riktlinjer i lagstiftningen och olika genomförandealternativ.
Som ett separat projekt vid jord- och skogsbruksministeriet bereddes den ändring av jaktlagen som trädde i kraft den 1 augusti 2018, och ändringen innebär att kajan inte längre omfattas av fridlysning med stöd av naturvårdslagen och att jakt på arten får bedrivas utanför häckningstiden. Därför betalas det inte längre bidrag för de skador som kajan orsakat fr.o.m. augusti.

Ansökningsförfarandet blir smidigare
När det gäller skador som förorsakats av fridlysta arter under 2018 har ansökningsförfarandet försnabbats så att ansökningar om bidrag nu behandlas vid två olika tidpunkter i stället för en. Ansökan om ersättning ska i regel lämnas in till NTM-centralerna före utgången av december 2018, och i vissa specifika fall före utgången av maj 2019. På detta sätt kan merparten av ersättningarna betalas till de skadelidande ungefär ett halvt år tidigare än under tidigare år.

Närmare anvisningar finns i bilagan:
Anvisningar för ansökan om bidrag (pdf)
Skadeanmälan och ansökningsblankett (word)

Mer information: 
Hanne Lohilahti, specialsakkunnig, miljöministeriet, tfn 0295 250 374, fornamn.k.efternamn@ym.fi
Ari Niiranen, överdirektör, miljöministeriet, tfn 0295 250 071, fornamn.efternamn@ym.fi

Kontaktpersoner vid de regionala NTM-centralerna: 
NTM-centralen i Södra Österbotten: Hannu Mahla, överinspektör, 0295 027 874, fornamn.efternamn@ely-keskus.fi
NTM-centralen i Södra Savolax: Jukka Välijoki, naturvårdsexpert, 0295 024 243, fornamn.efternamn@ely-keskus.fi
NTM-centralen i Tavastland: Esa Pynnönen, överinspektör, 0295 025 219, fornamn.efternamn@ely-keskus.fi
NTM-centralen i Sydöstra Finland: Tuula Tanska, naturvårdsbiolog, 0295 029 291, fornamn.efternamn@ely-keskus.fi
NTM-centralen i Kajanaland: Jouko Saastamoinen, överinspektör, 0295 023 889, fornamn.efternamn@ely-keskus.fi
NTM-centralen i Mellersta Finland: Aulis Jämsä, biolog, 0295 024 749, fornamn.efternamn@ely-keskus.fi
NTM-centralen i Lappland: Taina Kojola, överinspektör, 0295 037 379, fornamn.efternamn@ely-keskus.fi
NTM-centralen i Birkaland: Marika Koskinen, överinspektör, 0295 036 029, fornamn.efternamn@ely-keskus.fi
NTM-centralen i Norra Karelen: Mika Pirinen, naturvårdsexpert, 0295 026 214, fornamn.efternamn@ely-keskus.fi
NTM-centralen i Norra Österbotten: Tupuna Kovanen, överinspektör, 0295 038 357, fornamn.efternamn@ely-keskus.fi
NTM-centralen i Norra Savolax: Antti Lammi, miljööverinspektör, 0295 026 819, fornamn.efternamn@ely-keskus.fi
NTM-centralen i Nyland: Tapio Korhonen, jurist, 0295 021 408, fornamn.efternamn@ely-keskus.fi
NTM-centralen i Egentliga Finland: Olli Mattila, överinspektör, 0295 022 902, fornamn.efternamn@ely-keskus.fi

Mer från SLC