MM: ​Finland ordförande för skyddskommissionen för Östersjön - Målet en ambitiös och genomförbar aktionsplan för Östersjön

I början av juli inleder Finland sitt ordförandeskap i Kommissionen för skydd av Östersjöns marina miljö (HELCOM). Den viktigaste uppgiften under Finlands tvååriga ordförandeskap är att uppdatera den aktionsplan för Östersjön som antogs 2007. I den uppdaterade aktionsplanen ska det ingå åtgärder som bidrar till att målet om god status i Östersjön nås före 2030.

På Finlands initiativ ska HELCOM ta fram en gemensam strategi för näringsåtervinning i Östersjöområdet. Syftet med strategin är att hålla värdefulla växtnäringsämnen i kretslopp och förhindra att de hamnar i vattendragen. Målet är att i aktionsplanen ta in åtgärder som minskar näringsbelastningen.

Klimatförändringen upprätthåller och eventuellt också förvärrar övergödningen i Östersjön. Den har också konsekvenser för de levande organismernas utredning och för hur skyddsmålen kan uppnås. Arbetet inom HELCOM bör stärkas så att vi kan förstå klimatförändringens effekter och minska olägenheterna av den. Klimatförändringen och anpassningen till den kommer därför också att beaktas vid uppdateringen av aktionsplanen. HELCOM:s arbete koppas också till arbetet för hållbar utveckling i bredare utsträckning, som en del av genomförandet av målen i FN:s Agenda 2030.

"Det är ännu en bit kvar innan god miljöstatus kan nås i Östersjön, och vi kommer att aktivt att ta tag i detta under vårt ordförandeskap. Vårt mål är att revidera aktionsplanen för Östersjön och minska den näringsbelastning som orsakar övergödning. Klimatförändringen innebär ytterligare utmaningar i skyddet av Östersjön, och vi behöver mer information om dess effekter", säger bostads-, energi- och miljöminister Kimmo Tiilikainen.

Miljörådet Saara Bäck från miljöministeriet är ordförande för HELCOM under Finlands ordförandeskapsperiod.

Kommissionen för skydd av Östersjöns marina miljö HELCOM är en mellanstatlig organisation som har inrättats av de stater som undertecknat kommissionen om skydd av Östersjöområdets marina miljö (den s.k. Helsingforskonventionen) och av Europeiska unionen. Kommissionen främjar genomförandet av konventionen och utfärdar rekommendationer till de avtalsslutande ländernas regeringar.
I kommissionens arbete deltar alla Östersjöstater och Europeiska kommissionen. I arbetet deltar dessutom ett antal internationella organisationer i egenskap av observatörer. Varje medlemsstat är i tur och ordning ordförande för HELCOM.

Finnish HELCOM Chairmanship 2018-2020  (pdf)

Mer information: 
Tarja Haaranen, miljöråd, vide ordförande för HELCOM, tfn 0295 250 282, fornamn.efternamn@ym.fi

Mer från SLC