MM: Läckaget från sura sulfatjordar fortfarande en miljörisk för vattendrag, men nu finns det nya åtgärder för att tackla problem

Urlakning av sura ämnen och metaller från sura sulfatjordar orsakar problem i jordmånen och i vattendrag. Problemen bekämpas enligt strategin som godkändes år 2011. En färsk lägesrapport beskriver hur strategins mål nåtts hittills och ger förslag till fortsatta åtgärder. Strategin siktar till att även de vattendrag som ligger i sura sulfatjordar ska ha en god ekologisk och kemisk status. Målet har än så länge inte förverkligats.

Finland har de största områdena med sura sulfatjordar i Europa. Belastningen och urlakningen av metaller har ökat på grund av markdränering, bygge och muddring. Mest skada av detta tar fiskar och andra vattenorganismer.

Efter att strategin kom ut har man bekämpat problemen på många olika sätt. Markkarteringar och flera forsknings- och utredningsprojekt har ökat kunskapen om sura sulfatjordar. Trots att arbetet gått framåt, finns det fortfarande stora områden som inte karterats till exempel i Nyland, Egentliga Finland, Satakunta och Norra Österbotten. I detta nu saknar ca en fjärdedel av de potentiella problematiska områdena en kartering.

Strategin har beaktats i de nationella och regionala programmen samt i stödsystemen. Programmet för utveckling av landsbygden innehåller flera åtgärder som hjälper att minska försurningsproblem, till exempel reglerbar dränering, reglerbar underbevattning, återanvändning av avrinningsvatten och miljövårdsvallar. Gårdarna får också mer rådgivning. Man kan nu också bättre förebygga de problem som följer av stora dikningsprojekt eftersom man måste informera närings-, trafik- och miljöcentralerna om projekten i förväg.

rapporten ska det utvecklas effektfullare och mer riskbaserade styrmedel och alternativa lösningar. Det är också viktigt att man satsar på forskningen om nya metoder och på planeringen av projekt som leder till oxidation av jordlager i de problematiska områdena. Lägesrapporten har tagits fram i brett samarbete mellan ministerierna, närings-, trafik- och miljöcentralerna samt övriga aktörer.

Ytterligare information:
Vincent Westberg, specialplanerare, närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten, tfn 0295 027 956,
Ville Keskisarja, vattenförvaltningsråd, jord- och skogsbruksministeriet, tfn 0295 16 2390
Antton Keto, konsultativ tjänsteman, miljöministeriet, tfn 0295 250 148

Mer från SLC