MM: Minister Tiilikainen deltar i miljörådets möte i Bryssel och i ministermötet för Kommissionen för skydd av Östersjön den 5-6 mars

Bostads-, energi- och miljöminister Kimmo Tiilikainen deltar i Europeiska unionens miljöråds möte måndagen den 5 mars. Rådet diskuterar det s.k. minipaket om cirkulär ekonomi som kommissionen har lanserat. I samband med mötet kommer minister Tiilikainen att delta i panelen Carbon pricing, som Frankrike arrangerar. Ministern ska den 6 mars också att delta i ministermötet inom ramen för Kommissionen för skydd av Östersjöns marina miljö (Helcom).

I minipaketet om cirkulär ekonomi ingår meddelanden om EU-strategin för plast, om gränssnittet mellan kemikalie-, produkt- och avfallslagstiftningen och om en övervakningsram för den cirkulära ekonomin. Ministrarna ska bl.a. diskutera hur återvinningen av plast och användningen av återvunnen plast kan öka och hur företag kan uppmuntras att utveckla hållbarare plastprodukter.

Målet med plaststrategin är att minska de olägenheter som plastavfall och plastskräp orsakar. Ett syfte med strategin är också att effektivisera tillvaratagandet och materialåtervinningen av plast och förbättra produktplaneringen. Samtidigt skapas förutsättningar för innovationer och investeringar i cirkulär ekonomi, medan beroendet av fossila råvaror minskas.

Plaststrategin lyfter också fram åtgärder som hänför sig till lagstiftningen. Till dessa hör t.ex. att begränsa användningen av mikroplaster i produkter, bl.a. i kosmetika, tvättmedel och målfärger, att säkerställa återanvändning och återvinning av plastförpackningar senast 2030 och att genomföra lagstiftningsinitiativet om engångsplast. Andra åtgärder som presenteras i strategin är bl.a. att ta fram kvalitetsstandarder för sorterat plastavfall och återvunnen plast, att förbättra övervakningen av marint skräp och att effektivisera avskiljningen av mikroplaster i avloppsvatten.

Översynen över kemikalie-, produkt- och avfallslagstiftningen hänför sig bl.a. till hanteringen av skadliga ämnen i material, som syftar till att främja cirkulär ekonomi på ett säkert sätt. I minipaketet ingår dessutom ett förslag till ändring av fartygsavfallsdirektivet, som ska förbättra hamnarnas möjligheter att ta emot avfall från fartyg.

Miljörådet har som mål att anta slutsatser om minipaketet om cirkulär ekonomi i juni 2018.
Under Helcoms möte kommer ministrarna för Östersjöstaterna att besluta om åtgärder för att god ekologisk status ska uppnås i Östersjön. Underlag för diskussionen är en färsk rapport om Östersjöns tillstånd och en bedömning av läget när det gäller genomförandet av aktionsplanen för Östersjön. Ministrarna ska besluta om en uppdatering av aktionsplanen före 2021. Finland blir ordförande för Helcom i början av juli.

Mer information:
Minipaketet om cirkulär ekonomi: Merja Saarnilehto, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 250 259, fornamn.efternamn@ym.fi
Helcoms ministermöte: Maria Laamanen, miljöråd, fornamn.efternamn@ym.fi

Mer från SLC