MM: Regeringen föreslår ett nytt anmälningsförfarande som är smidigare än tillståndsförfarandet

Statsrådet lämnade idag en regeringsproposition till riksdagen som innebär att det införs ett nytt smidigare anmälningsförfarande vid sidan om de nuvarande tillstånds- och registreringsförfarandena.

Verksamhet som hör till anmälningsförfarandet ska liksom tillståndsförfarandet fortfarande förhandsövervakas. Handläggningstiden för verksamhetsutövarens anmälan ska dock vara snabbare, eftersom man i anmälningsförfarandet använder sig av ett lättare förvaltningsförfarande. Dessutom har möjligheten till komplettering av anmälan begränsats till en gång efter att anmälan lämnats in.

För djurstallar bereds en sektorspecifik förordning, som just nu är på remiss till slutet av augusti. I fortsättningen fattar den kommunala miljövårdsmyndigheten beslut om alla anmälningspliktiga djurstallar.

Av alla verksamma tillståndspliktiga djurstallar blir ungefär 3800 anmälningspliktiga ifall de expanderar verksamheten eller det sker en förändring som inleder ett anmälningsförfarande. Anmälningsförfarandet tillämpas dock inte på pälsdjursfarmar, svin- och fjäderfägårdar i direktivstorleksklassen, stora nötkreatursgårdar eller andra stora djurstallar. Det finns ungefär 250-300 former av annan verksamhet som blir anmälningspliktiga istället för tillståndspliktiga. Bland dessa är de största grupperna vissa verksamheter inom framställning av livsmedel och foder, vissa kemikalieförråd, sågverk och större depåer.

Avsikten är att ändringen i miljöskyddslagen ska träda i kraft vid ingången av 2019. Man bör lämna in anmälan till myndigheterna om anmälningspliktig verksamhet som är ny eller har förändrats betydligt minst 120 dygn innan den planerade verksamheten inleds. I regel kan man inleda verksamheten en viss tid efter att anmälan lämnats in.

Anmälningsförfarandet är en del av reformen av miljöskyddslagen. Det bidrar till att uppfylla målen om lättare förvaltning och smidigare författningar i statsminister Juha Sipiläs regeringsprogram. Dessutom förutsätter anmälningsförfarandet ändringar i statsrådets förordning om miljöskydd. Beredningen pågår och förordningen sänds på remiss under hösten.

valtioneuvosto.fi/paatokset 

Ytterligare information: 

Tia Laine-Ylijoki, regeringssekreterare, tfn 02952 50150, fornamn.efternamn@ym.fi

Mer från SLC