MM: Statsrådet godkände lagförslag som underlättar förbränning av naturgödsel

Statsrådet godkände i dag lagförslag som underlättar användning av gödsel från produktionsdjur i energiproduktionen. För förbränning av naturgödsel krävs inget tillstånd för avfallsförbränning när det är fråga om energiproducerande enheter med en bränsleeffekt på högst 50 megawatt.

Ändringar som underlättar förbränning av naturgödsel har införts i miljöskyddslagen och i lagen om animaliska biprodukter.

Tidigare har lagstiftningen tillåtit förbränning av naturgödsel endast i avfallsförbränningsanläggningar. Förbränning i enheter med en bränsleeffekt på högst 50 megawatt anses nu vara energiproduktion, inte avfallsförbränning. I miljöskyddslagen anges också vissa undantag som medför ytterligare lättnader när det gäller gödselförbränning. Undantagen gäller bl.a. kraven på förbränningstemperatur och fastställandet av utsläppsgränsvärden.

”Det är fortfarande viktigt att återvinna hästgödsel som gödselmedel och jordförbättringsmedel med tanke på återvinningen av näringsämnen. All hästgödsel lämpar sig dock inte som gödselmedel på grund av att man använt strö, och därför är det nödvändigt att underlätta energiutvinning”, säger bostads-, energi- och miljöminister Kimmo Tiilikainen.

”Det är fint att stallarna får ett nytt alternativ till hur de kan hantera naturgödsel, och det innebär också att arbetet med att avveckla normer framskrider. I Finland finns det gott om pannor som lämpar sig för förbränning av naturgödsel, och genom att man underlättar gödselförbränning förbättras också häststallarnas självförsörjningsgrad i fråga om energi. Lagändringarna är resultat av ett långvarigt arbete, och Finland har i EU aktivt bidragit till en ändring av förordningen”, säger jord- och skogsbruksminister Jari Leppä.

Efter att lagen om animaliska biprodukter ändras krävs det inget lagenligt godkännande i fråga om de anläggningar som redan omfattas av registrering eller tillstånd enligt miljöskyddslagen. Ändringen leder till att mängden överlappande arbete minskar hos miljövårdsmyndigheterna och hos den kommunalveterinär som svarar för godkännandet enligt lagen om animaliska biprodukter.

Genom lagändringarna förverkligas regeringsprogrammets mål om att tillåta hästgödsel inom energiproduktionen. Målet ingår i ett mer omfattande spetsprojekt. Det uppstår ca 500 000–700 000 ton hästgödsel per år. Efter ändringarna i lagstiftningen beräknas högst 100 000 ton hästgödsel varje år gå till förbränning.

valtioneuvosto.fi/paatokset 

Mer information: Ändringarna i miljöskyddslagen:

Sami Rinne, specialsakkunnig, miljöministeriet, tfn 0295 250 361, fornamn.efternamn@ym.fi

Oili Rahnasto, regeringsråd, miljöministeriet, tfn 0295 250 244, fornamn.efternamn@ym.fi

Ändringarna i lagen om animaliska biprodukter:

Kirsti Huovinen, specialsakkunnig, jord- och skogsbruksministeriet, tfn 0295 162 182, fornamn.efternamn@mmm.fi

Mer från SLC