MM: Utkast till lag om ett enda serviceställe för miljötillstånd sänds på remiss

Miljöministeriet ber om utlåtanden om ett utkast till lag om samordning av vissa miljörelaterade tillståndsförfaranden. Lagutkastet baserar sig på en modell som utgår från ett enda serviceställe. Det innebär att den kund som ansöker om tillstånd står i kontakt med olika myndigheter via en enda kontaktpunkt. Kunden kan då på en och samma gång ansöka om alla de tillstånd som behövs för ett visst projekt. Målet med reformen är att göra tillståndsförfarandet flexiblare och snabbare.

Lagförslaget gäller miljötillstånd, tillstånd enligt vattenlagen, marktäktstillstånd, undantagslov enligt naturvårdslagen, tillstånd som hänför sig till gruvverksamhet och kemikaliesäkerhet samt bygglov. Miljöskyddet hålls fortsättningsvis på en god nivå, för den lagstiftning som ligger till grund för besluten är oförändrad.

Enligt den nya lagen ska vissa faser av behandlingen av tillståndsansökningar, t.ex. hörande och meddelande av beslut, kunna genomföras samtidigt och delvis tillsammans. För den som ansöker om tillstånd blir den administrativa bördan mindre när tillståndsansökningarna och tillhörande redogörelser kan sammanställas samtidigt. Samarbetet mellan myndigheterna ökar och myndigheterna kan utnyttja den information de fått över förvaltningsgränserna. De sökande ska också erbjudas omfattande rådgivning.

Den som ansöker om tillstånd ska själv kunna besluta om tillståndsansökningarna ska behandlas samordnat eller inte. Sökanden kan vid behov också avbryta processen.

Det föreslås att den nya myndigheten Statens tillstånds- och tillsynsmyndighet eller den kommunala miljövårdsmyndigheten ska vara samordnande myndighet, beroende på vilka tillstånd som söks. Den samordnande myndigheten ser till att behandlingen av ansökningarna framskrider i samma takt genom att sätta ut bestämda tider för de olika behandlingsfaserna.

Hörandet i anslutning till olika ansökningar kan ordnas samtidigt. Möjligheterna till deltagande är i övrigt oförändrade.

Tillståndsbesluten kommer också i fortsättningen att upprättas separat, men meddelas samtidigt. Det föreslås att ändring ska sökas separat för varje beslut. Behovet att söka ändring kan minska när man har tänkt igenom projekthelheten från olika synvinklar redan under tillståndsbehandlingen.

Också MKB- och tillståndsförfarandena blir smidigare
Miljöministeriet ber samtidigt om utlåtanden om de ändringar i författningar som innebär samordning av förfarandet för miljökonsekvensbedömning (MKB) och tillståndsförfarandet.

I MKB-lagen preciseras på vilket sätt behoven av redogörelser i samband med miljökonsekvensbedömningar och tillstånd kan samordnas och hur samma redogörelser kan användas i olika förfaranden.

Hörandet om miljökonsekvensbeskrivningen kan ordnas samtidigt som hörandet om den ansökan om miljötillstånd som behandlas av Statens tillstånds- och tillsynsmyndighet, om det inte finns andra genomförbara alternativ med tanke på projektets läge, omfattning eller tekniska egenskaper.

E-tjänster förutsätter att myndigheterna tar klivet in i den digitala eran
För att behandlingen av tillståndsansökningar ska kunna samordnas på ett fungerande sätt måste e-tjänsterna utvecklas. Detta arbete utförs inom ramen för spetsprojektet Tillstånd och tillsyn vid arbets- och näringsministeriet.

Miljöministeriets kanslichef Hannele Pokka var ordförande för styrgruppen för lagprojektet för samordning av vissa miljörelaterade tillståndsförfaranden. I den brett sammansatta arbetsgruppen fanns representanter från centrala ministerier, tillståndsmyndigheter och intresseorganisationer.

Remissmaterial(utlåtande.fi)
• Schema: hur förändras tillståndsprocessen? 
Lagstiftningprojektets hemsida 

Mer information: 
Riitta Rönn, lagstiftningsdirektör, tfn 0295 250 255, fornamn.efternamn@ym.fi
Sari Rapinoja, lagstiftningsråd, tfn 0295 250 320, fornamn.efternamn@ym.fi

Mer från SLC