Nu är tiden inne för att teckna sockerbetsodlingsavtal!

SLC - Sockerbetor Traktor Bonde Mg
Foto: Micke Godtfredsen

Nu är tiden inne för både mer erfarna och nya producenter att teckna avtal om sockerbetsodling och beställa tillbehör för inkommande säsong! Det gemensamma målet för både sockerbetsproducenterna och Sucros är att öka odlingen av sockerbetor och produktionen av socker. Genom att öka produktionen kan man utnyttja kapaciteten av bruket i Säkylä till fullo och sänka de fasta kostnaderna per ton socker till minimi. Det nya branschavtalet uppmuntrar till en ökad produktion genom förbättrade personliga och gemensamma volymbonusar. Dessutom erbjuder man nu en möjlighet att teckna ett nytt två-årigt avtal som erbjuder en betydande prisökning till det tidigare ettåriga avtalet. 

De erfarna producenternas aktivitet spelar en betydande roll men fördelarna med sockerbetsodlingen som en del av företagsverksamheten på gårdar är verkligen något att överväga för alla! Här några goda skäl att inkludera sockerbetsodlingen i företagsverksamheten:

  • Odlingen av sockerbetor grundar sig på stabil kontraktsodling
  • Producenten har kännedom om priset redan vid sådden i motsats till t.ex. spannmål. Branschen bygger på att både industrin och producenterna förbinder sig till produktionen på lång sikt.
  • Övergången till gårdsvisa priser och renslastning av betor är positivt med tanke på framtiden trots svårigheterna med den utmanande hösten.
  • Sockerbetan är en relativt ny odlingsväxt och det finns ännu potential att med hjälp av förädling höja skördenivån betydligt. Dessutom utvecklar man nya sorter med tålighet mot sjukdomar och skadegörare samt förbättrar man betornas egenskaper med tanke på odlingstekniska detaljer. Många nya sorter är på kommande!
  • Sockerbetan är en nyttig växt i växtföljden med goda förfruktseffekter
  • Sockerbetorna och sockret kommer att vara efterfrågade råvaror även till andra ändamål än livsmedelsbruk

- Bioplaster av socker tillverkas redan i Europa. Bioplaster av socker avviker från andra bioplaster genom att de löser sig även i vatten vilket är en välkommen egenskap i kampen mot plastavfall i världshaven.

Även annat material som är biologiskt nedbrytbart och lämpar sig för återvinning kan tillverkas av sockerbetor. Sockerbetan är i våra klimatförhållanden den mest effektiva växten i att konvertera solenergi till bioråvara.

  • Sockermarknaderna är cykliska och MTK:s förhandlingsgrupp för sockerbetor har som mål att utveckla lösningar i branschavtalet för att i högre grad binda priset på betorna i sockerpriserna. Förhandlingsgruppen anser att både betorna och sockret kommer att vara råvaror med hög efterfrågan inom bioekonomin i framtiden. Det garanterar ett gott pris för både sockret och betorna. Man försöker finna investeringsmål med vars hjälp man kunde höja på kostnadseffektiviteten både på gårdarna och på bruket.
  • Nya producenterna får stöd i att köra igång med produktionen. Bruket har områdesvisa konsulenter och Sucros erbjuder erfarna odlare ersättning för mentorskap för nya producenter. Man behöver inte skaffa egna maskiner för sockerbetsodlingen. Konsulenterna hjälper till med att hitta lämpliga entreprenörer och maskinringar till sådden och skördandet. Odlingen av sockerbetor jämnar ut arbetsbördan på hösten eftersom skördandet sker efter spannmålsskördandet.

 

Hälsn. MTK sokerijuurikasverkosto och förhandlingsgruppen för sockerbetor

 

Mer från SLC