ÖSP: Jord- och skogsbruket har en del av lösningen på klimatproblemet!

Uttalande från Österbottens svenska producentförbunds höstmöte 11.12.2018


Jord- och skogsbruket har en del av lösningen på klimatproblemet!

Klimatfrågan har väckt mycket diskussion under hösten efter den mycket varma sommaren, och efter att FN:s klimatpanel IPCC kom med sin senaste rapport i oktober. 

De finländska jord- och skogsbrukarna har tre mycket centrala uppgifter i klimatarbetet. Den första och främsta uppgiften är att fortsätta trygga tillgången på inhemska livsmedel, en uppgift som kommer att bli allt viktigare om klimatuppvärmningen leder till att den globala livsmedelsförsörjningen försämras.

Den andra uppgiften är att aktivt delta i kampen mot klimatförändringen genom att fortsätta att ta hand om skogen. De finländska skogarna växer bokstavligen så det knakar till följd av en målmedveten skogsskötsel och växande skog utgör en viktig kolsänka. Skogens betydelse kommer också att öka i framtiden då behovet av förnyelsebar energi ökar.

Den tredje uppgiften är att målmedvetet jobba vidare med att binda mera kol i jordbruksmarken. Vi använder redan idag odlingstekniker som växttäcke vintertid och olika typer av vall som främjar kolinlagringen i jordbruksmarken. 

Det jord- och skogsbrukarna behöver för att kunna fortsätta med detta arbete är en fungerade marknad som möjliggör lönsam produktion även i Finland, en jordbrukspolitik som beaktar finländska förhållanden och finländska konsumenter som också i fortsättningen köper finländsk mat.

Vörå 11.12.2018

Österbottens svenska producentförbund r.f.


Vid frågor och för mera information vänligen kontakta

Tomas Långgård  
Ordförande                                  
Tfn 050 555 3646                        

Susanne West
t.f. verksamhetsledare
Tfn 050 590 1940 

Mer från SLC