ÖSP: Utlåtande om ersättningsnivåer på rovdjursskador

Jord- och skogsbruksministeriet
kirjaamo@mmm.fi

Dnr 546/01.03/2018

UTLÅTANDE OM JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIETS FÖRORDNING OM DE VERKLIGA VÄRDEN
SOM TILLÄMPAS VID ERSÄTTNING FÖR SKADOR PÅ DJUR

Österbottens svenska producentförbund r.f. (ÖSP) framför följande angående JSM:s förslag till
ersättningsnivåer för skador på produktionsdjur.

Med den växande rovdjursstammen har risken för rovdjursskador på produktionsdjur till inkommande
betesperiod ökat markant. Om ett rovdjur skadar eller dödar ett produktionsdjur borde hela skadan
ersättas. Rovdjurspolitiken bör vara sådan att den minskar risken att rovdjur attackerar
produktionsdjur.

ÖSP anser att ersättningsnivåerna gällande produktionsdjur är för låga. Nivåerna idag motsvarar i viss
mån slaktvärdet på ett djur. Nivåerna behöver återspegla produktionsvärdet eller alternativt
uppfödningskostnaderna. Detta innebär att ersättningsnivåerna för alla produktionsdjur (nötboskap,
svin, fjäderfä samt getter och får) måste fördubblas.

För nötdjur är marknadspriset på en mjölkko eller kviga ca 1 500 € (moms 0). Därtill tillkommer
kostnader för det produktionsbortfall om ett djur skadats av ett rovdjur, kadavertransport, samt frakt
för inköp av ett nytt djur till besättningen.

När vi ser till svin motsvarar ersättningsnivån på 80 € för ett slaktsvin inte slaktvärdet. Slaktvärdet på
ett slaktsvin är ca 160 €. Smågrisarnas marknadsvärde är 60 – 70 €. Marknadsvärdet på en dräktig gylta
är 520 € och en 7 månaders gylta är värd 320 €.

Även inom fårsektorn är värdena i underkant. En bagge för avel kan vara värd ca 1 000 €. Värdena för
slaktlamm, samt lamm och tackor för avel är för låga.

Med tanke på de extra kostnader som en rovdjursattack föranleder med produktionsbortfall,
införskaffande av ersättande djur samt merarbete måste ersättningsnivåerna justeras. En fördubbling
av värdena som ersätts för produktionsdjur är inte orimligt.

ÖSTERBOTTENS SVENSKA PRODUCENTFÖRBUND R.F.

Madelene Lindqvist
verksamhetsledare 

Mer från SLC