ÖSP: Utlåtande över utkast om regeringens förordning över anmälningspliktiga djurstall

MILJÖMINISTERIET

Hänvisning: Dnr VN/1814/2018

UTLÅTANDE ÖVER UTKAST OM REGERINGENS FÖRORDNING ÖVER ANMÄLNINGSPLIKTIGA DJURSTALL

LUONNOS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI ILMOITUKSENVARAISISTA ELÄINSUOJISTA

 Österbottens svenska producentförbund r.f. (ÖSP) framför följande gällande miljöministeriets utkast och gjorda konsekvensbedömningar. Målet att lätta upp den byråkratiska processen gällande miljötillstånd är välkommet och ett steg i rätt riktning. Det finns dock en del punkter i utkastet som medför att byråkratin i princip ökar och att reglerna skärps. Bland annat kommer dokumentationsbördan för de anmälningspliktiga djurstallen inte att minska nämnvärt med utkastet. Enligt konsekvensbedömningen kommer kostnaderna för anmälan att bli mindre, men det framgår inte hur detta kommer att garanteras.

Förslaget till minimiavstånd (4 §) mellan gårdar i förhållande till djurmängd är en betydande skärpning från nuvarande förordning. Att definiera exakta metergränser bordar för ett strikt och byråkratiskt förfarande, något som går i strid med motiveringarna och målen till den föreslagna förordningen. Minimiavstånden mellan gårdar får inte heller vara så långa att de omöjliggör utvidgning för redan befintliga anläggningar. ÖSP förutsätter att om grannarna ger sitt medgivande kunde avstånden till djurstallar förkortas.

Utkastets förslag att man kunde lindra minimiavståndet med olika kylningar och takkonstruktioner medför betydande kostnader. I många fall är även täckning av gödselbehållare, med exempelvis betongtak, konstruktionsmässigt omöjligt.

I 4 § i förslaget stipuleras även att man inte får placera en utvidgning av djurstall närmare än 50 meter från ett vattendrag. ÖSP ser ingen anledning till att ytterligare skärpa reglerna angående placering av djurhållningsverksamheten, eftersom detta redan finns specificerat i Nitratförordningen (1250/2014 4 – 7 §).

ÖSP anser det av synnerlig vikt att man inte inför nya kostnadshöjande åtgärder för en redan trängd näring. Att göra jordbruksverksamheten mera kostsam går även direkt emot regeringsprogrammets mål.

Vasa 31.8.2018

Tomas Långgård
förbundsordförande, Österbottens svenska producentförbund

Madelene Lindqvist
verksamhetsledare, Österbottens svenska producentförbund r.f.

Mer från SLC