JSM: Propositionen om inrättandet av Livsmedelsverket till riksdagen för behandling

Enligt regeringens förslag ska det inrättas ett nytt ämbetsverk inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde. Till verket ska överföras Livsmedelssäkerhetsverkets och Landsbygdsverkets uppgifter samt de uppgifter från Lantmäteriverket som anknyter till produktion av informationsförvaltningstjänster för verken. Det nya verket tar också över de uppgifter från Säkerhets- och kemikalieverket som gäller övervakning av användningen av växtskyddsmedel. Verket föreslås heta Livsmedelsverket.

Jord- och skogsbruksministeriet inledde ett projekt för sammanslagning av verken i februari 2017. Projektet siktar på att förenhetliga och förtydliga förvaltningsstrukturerna, effektivisera den övergripande styrningen inom sektorn samt att bidra till utveckling av informationsförvaltningen. Ett av målen är också att fästa större vikt vid perspektivet för livsmedelskedjans aktörer i myndighetsverksamheten.

Livsmedelsverket ska främja, övervaka och undersöka säkerheten och kvaliteten hos livsmedel och jord- och skogsbrukets produktionsinsatser, djurens hälsa och välbefinnande samt växtskydd. Vidare ska verket svara för användningen av medlen i Europeiska garantifonden för jordbruket och Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling i Finland. Verket är det utbetalande organet i Finland som administrerar EU-stöd och nationella stöd.

Enligt propositionen som i dag överlämnades till riksdagen ska personalen vid de verk som ska dras in samt vid de enheter på Lantmäteriverkets central för ICT-tjänster som berörs av ändringen, övergå till den nya myndigheten den 1 januari 2019. Överföringen gäller sammanlagt ca 980 personer. Enligt propositionen kan jord- och skogsbruksministeriet inrätta tjänsterna som generaldirektör och förvaltningsdirektör redan innan lagen träder i kraft.

De lagar som ingår i propositionen är avsedda att träda i kraft den 1 januari 2019. Ämbetsverket har sitt huvudsakliga verksamhetsställe i Seinäjoki och personalen fortsätter arbeta på de nuvarande verksamhetsställena runt om i landet.

Ytterligare information:

Kirsi Heinonen, projektledare, tfn 040 077 6172, kirsi.heinonen(at)mmm.fi Johanna Wallius, lagstiftningsråd, tfn 040 826 6195, johanna.wallius(at)mmm.fi

Mer från SLC