Rådet för jordbruk och fiske fortsätter diskussionen om reformen av jordbrukspolitiken

Den 16 juli ska rådet för jordbruk och fiske fortsätta dialogen om reformen av den gemensamma jordbrukspolitiken (CAP) 2021–2027 i Bryssel. Vid mötet presenterar Finland en promemoria, som undertecknats av åtta länder, om förenkling av kommissionens förslag. Den torka som drabbat Finland och andra nordliga delar inom EU diskuteras också vid mötet. Jord- och skogsbruksminister Jari Leppä företräder Finland vid mötet.

I sina diskussioner koncentrerar ministrarna sig särskilt på genomförandet av förenklingen och subsidiaritetsprincipen i samband med reformen. Finland anser att man vid reformen av CAP ska bättre beakta målet att förenkla stödsystemen och minska den administrativa bördan med tanke på både aktörer och förvaltning. Ur Finlands synvinkel skulle förenklingen kunna gå längre bl.a. i fråga om ny villkorlighet, övre tak, omfördelningsstöd och klimat- och miljösystem inom pelare 1.

Minister Jari Leppä presenterar en promemoria av åtta länder (förutom Finland även Sverige, Danmark, Nederländerna, Estland, Lettland, Litauen och Luxemburg) om förenkling av villkorligheten i fråga om den nya jordbrukspolitiken. Medlemsländerna anser att den nya klimat- och miljöhelheten håller på att bli så komplicerad att den redan äventyrar måluppfyllelsen. Medlemsländerna anser att man åstadkommer bättre resultat med riktade åtgärder skräddarsydda för medlemsländernas förhållanden, såsom miljöstöd för jordbruket.

Ordförandelandet Österrike presenterar sitt arbetsprogram för rådet för jordbruk och fiske. Den framtida jordbrukspolitiken CAP och kommissionens förslag till direktiv om otillbörliga handelsmetoder i livsmedelskedjan (UTP) är de mest betydelsefulla lagstiftningsfrågorna för jordbruket under Österrikes ordförandeskapsperiod fram till utgången av 2018.

Ytterligare information:

Kari Valonen, lantbruksråd, +358 295 162 269, fornamn.efternamn@mmm.fi

Mer från SLC