SHM: Ny förordning om veterinärmedicinska läkemedel – EU stävjar överanvändning av antibiotika

Den förordning om veterinärmedicinska läkemedel som länge varit under beredning inom Europeiska unionen har godkänts. I förordningen finns bestämmelser om hela livscykeln för veterinärmedicinska läkemedel, tillsynen över aktörerna för veterinärmedicinska läkemedel och användningen av läkemedel för djur.

Författningen är omfattande och de viktigaste sakkomplexen som gäller veterinärmedicinska läkemedel har samlats i den. Genom förordningen skapas för första gången gemensamma regler för användningen av antimikrobiella läkemedel för djur. Att bakterier och andra mikrober blir resistenta, alltså motståndskraftiga mot läkemedel, är ett av de allvarligaste hoten mot folkhälsan i hela världen. Exempel på antimikrobiella läkemedel är antibiotika, och med dessa läkemedel behandlas bland annat bakterie-, virus- och svampinfektioner. Genom begränsningarna strävar man efter att förhindra att bristande hygien och bristande praxis för djurhållning repareras genom medicinering.

Förordningen tillåter nationella, strängare bestämmelser för att säkerställa en kontrollerad användning av dessa läkemedel. Det finns nu betydande skillnader mellan medlemsstaterna i konsumtionen av antimikrobiella läkemedel för djur, eftersom medlemsstaterna själva har svarat för de bestämmelser som gäller användning av läkemedel. Framöver måste man även lämna ut djurartsspecifik information om mängden antimikrobiella läkemedel som används.

Frågor som gäller användning av antimikrobiella läkemedel säkerställdes i förordningen genom ett nära och framgångsrikt samarbete mellan de fem medlemsstaterna Nederländerna, Österrike, Sverige, Danmark och Finland.

Genom förordningen regleras även tillverkningen, tillsynen av och försäljningstillstånden för veterinärmedicinska läkemedel samt användningen av medicinerna. Målet med förordningen är förutom att harmonisera medlemsstaternas lagstiftning även förbättra tillgången till veterinärmedicinska läkemedel inom hela EU-området samt minska administrationen. Ett praktiskt exempel på en förbättring av tillgången till läkemedel är att näthandel med receptfria veterinärmedicinska preparat är tillåten.

Förordningen utgör en del av en större lagstiftningshelhet, dvs. det s.k. veterinärmedicinska paketet, i vilket även ett förslag till EU:s förordning om läkemedelsfoder samt ett lagändringsförslag till läkemedelsförordningen ingår.

Förordningen om veterinärmedicinska läkemedel kräver ännu ministerrådets och Europaparlamentets slutliga godkännande och träder i kraft i slutet av 2018. Förordningen kommer att börja tillämpas tre år efter att den trätt i kraft.

Ytterligare information:
Social- och hälsovårdsministeriet: Ulla Närhi, konsultativ tjänsteman, tfn 029 516 3391, fornamn.efternamn@stm.fi
Jord- och skogsbruksministeriet: Nina Kaario, veterinäröverinspektör, tfn 029 516 2107, fornamn.efternamn@mmm.fi
Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet (Fimea): Tita-Maria Muhonen, veterinär, tfn 029 522 3394, fornamn.efternamn@fimea.fi

Mer från SLC