SLC: Första hjälpen för jordbrukets svåra situation

SLC - Gris Åland 2015 1

Regeringen har uppmärksammat det torkdrabbade lantbruket med ett krispaket på 65 miljoner euro utöver de 21,5 miljoner som redan fattades beslut om i ramrian i maj. Torkan kommer dock att förorsaka skador ännu lång tid framöver. Skadorna beräknas uppgå uppemot 400 miljoner euro påminner Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC.

– Staten har nu visat beredskap att tänka om i sin budget. Nu sitter livsmedelskedjans övriga aktörer med lösningarna på sitt bord. Även handelsledet måste bejaka att kostnadsläget för producenterna är något helt annat nu än när de långsiktiga avtalen ingicks i början av året, säger SLC:s ordförande Mats Nylund. 

Som exempel nämner Nylund att julskinkorna, på grund av torkan, nu har ett helt annat produktionspris än när handeln och industrin avtalade om priserna för julskinka i början av året.

SLC anser att man inom livsmedelskedjan borde frångå sådan långsiktig avtalspraxis som överhuvudtaget inte beaktar de faktiska kostnader som uppkommer på gårdarna för att producera råvaror på naturens och omvärldens villkor och vilka jordbrukaren sällan själv kan påverka. 

– Inom matkedjan bör handelns och industrins avtal kunna omförhandlas. Nu är det dags att även handeln drar sitt står till stacken för att trygga det finländska jordbrukets framtid. Likaså bör aktörerna i foder-, gödsel- och energibranschen komma gårdarna till mötes, påpekar Nylund. 

SLC påtalar dessutom att de stödåtgärder som ingår i krispaket måste betalas ut till gårdarna å det snaraste.

– Vi har inte råd att förlora någon tid. Läget är mycket kärvt på många gårdar som drabbats av torkan. Krisstödet måste komma till gårdarnas undsättning snarast möjligt, säger Nylund.

SLC vill även se raskare tag från statsmakten för att ta tag i jordbrukets lönsamhetsproblem. 

– Nu måste hela näringen och statsmakten fortsätta det långsiktiga arbetet för att få jordbrukets lönsamhet på fötterna, framhåller Nylund. 

Tilläggsinformation:
Mats Nylund, SLC:s ordförande, tfn ‪050 512 2191‬
Jonas Laxåback, SLC:s verksamhetsledare tfn ‪040 940 2734‬‬‬

Länkar:
– Bilaga 3 om budgetåtgärder för jordbruket enligt budgetrians beslut: LIITE 3. Hallituksen sopimat toimenpiteet kuivuuden johdosta ja pitkän aikavälin kannattavuuden parantamiseksi (PDF): https://vnk.fi/documents/10616/9697987/Hallituksen+sopimat+toimet+kuivuuden+johdosta.pdf/04b2fdfb-04a3-430e-a82d-f43e0489912a/Hallituksen+sopimat+toimet+kuivuuden+johdosta.pdf.pdf 

Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC r.f. är den finlandssvenska landsbygdens och jord- och skogsbrukarnas intresseorganisation. SLC har cirka 30 000 medlemmar i form av 11 000 jordbrukare samt 19 000 skogsägare som fördelar sig över 58 lokalavdelningar och fyra landskapsförbund samt sex skogsvårdsföreningar i de svenska delarna av Finland.

Mer från SLC