SLC: Inrättandet av livsmedelsombudsman viktigt steg framåt för finländska livsmedelsmarknaden

Den av jord- och skogsbruksministeriet tillsatta arbetsgruppen som haft till uppgift att bereda lagstiftning om livsmedelsmarknaden föreslår att det i Finland inrättas en livsmedelsombudsman från och med ingången av 2019.

– Arbetsgruppens förslag att det inrättas en ombudsman, som har till uppgift att följa med och övervaka livsmedelskedjans funktion, och som kan ingripa i oegentligheter är ett viktigt steg framåt i arbetet för att skapa bättre balans i vår livsmedelskedja, säger SLC:s ordförande Mats Nylund. 

Att det inrättas en livsmedelsombudsman är enligt SLC en tydlig bekräftelse från lagstiftarna på den obalans som vi länge haft på den finländska livsmedelsmarknaden, där några stora handelskedjor dominerar och ensidigt kan diktera villkor. Flera utredningar på EU- och nationell nivå bekräftar att primärproducenterna längst ner i livsmedelskedjan har en svag marknadsposition. 

– Nu är det hög tid att vi i Finland kommer vidare med arbetet för en mer fungerande och rättvis livsmedelskedja och inrättar en livsmedelsombudsman från och med nästa år. Från handelns håll har det ifrågasatts behovet av och gjorts försök att bromsa en lagstiftning för livsmedelsmarknaden, men om man inte har något att dölja finns det inte heller orsak att motsätta sig lagstiftning, säger Nylund. 

Ett tjugotal EU-länder har redan nationell lagstiftning som gäller god handelssed och livsmedelskedjans avtalspraxis. Eftersom obalansen i livsmedelskedjan även är ett europeiskt problem bereder EU lagstiftningsåtgärder med uppbackning av både parlamentet och kommissionen.

Nylund påminner om att förutom producenterna är även konsumenterna betjänta av att Finland har en fungerande livsmedelskedja. 
– Konsumenterna frågar allt oftare efter inhemsk mat. Det bästa sättet att trygga den finländska matproduktionens framtid är att vi har en fungerande livsmedelskedja, påminner Nylund.

Tilläggsinformation:
Mats Nylund, SLC:s ordförande, tel. 050 512 2191
Jonas Laxåback, SLC:s verksamhetsledare tel. 040 940 2734

Tidigare information om förberedelserna för lagstiftning om livsmedelsmarknaden:


Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC r.f. är den finlandssvenska landsbygdens och jord- och skogsbrukarnas intresseorganisation. SLC har cirka 30 000 medlemmar i form av 11 000 jordbrukare samt 19 000 skogsägare som fördelar sig över 58 lokalavdelningar och fyra landskapsförbund samt sex skogsvårdsföreningar i de svenska delarna av Finland.

Mer från SLC