SLC Nyland: Landsbygdsnämnder behövs i landskapsreformen

Uttalande från SLC Nylands (Nylands svenska producentförbund NSP r.f.) vårmöte 9.4.2018 i Sjundeå


Producentförbundet SLC Nyland förutsätter att det tillsätts landsbygdsnämnder i de kommande landskapen för att trygga det demokratiska inflytandet i landsbygdens och landsbygdsnäringarnas viktiga frågor. Det gäller nu att även ta vara på de gröna näringarnas och livsmedelskedjans potential med tanke på såväl landskapets som landets tillväxt och framgång, framhåller SLC Nyland. Enligt lagförslaget är det landskapen själva som via landskapsfullmäktiges beslut kommer att kunna tillsätta nämnder, direktioner och organ.

I Nyland blir landskapets mer perifera delar och landsbygdsnäringarna i beslutsfattandet lätt överkörda av huvudstadsregionen. SLC Nyland betonar att man bör se till att hela landskapet utvecklas på lika grunder och att servicen tryggas också i de mer perifera delarna av Nyland. För att alla delar av landskapet ska ha förutsättningar att utvecklas på lika grunder krävs att alla delar av landskapet och båda språkgrupperna är representerade i beslutsfattandet i landskapsfullmäktige, men också redan nu i beredningsskedet.

– Positivt är att en av maktens gråzoner kommer under demokratisk kontroll då olika ämbetsverk så som NTM-centraler och regionförvaltningsverk med mera införs under landskapen, säger Thomas Antas, ordförande för SLC Nyland. I landskapsfullmäktigevalet som planeras hållas i höst är det viktigt att det finns kandidater som är kunniga och har förståelse för landsbygdsfrågor, och att landsbygdsbefolkningen gör sin röst hörd.

En stor mängd olika funktioner och tjänster som berör markägare eller lantbrukare kommer att överföras till de nya landskapen. Bland övriga viktiga funktioner förutom social- och hälsovården kan nämnas planläggningsfrågor och styrning av områdesanvändningen, landsbygdsutveckling, lantbruksmyndighetstjänster, veterinär- och avbytarservice, samt miljötjänster och regional väghållning. 

– Landsbygdsnäringarna behöver ett sakkunnigorgan som fungerar som en väckarklocka och kontrollfunktion. Genom att landskapen inrättar egna landsbygdsnämnder kan man stärka det demokratiska inflytandet, fastslår SLC Nylands vårmöte.


Nylands svenska producentförbund NSP r.f.

Tilläggsuppgifter:
Thomas Antas                   Bjarne Westerlund
ordförande                        verksamhetsledare
tel. 050 3079919               tel. 040 5037188

Mer från SLC