SLC Nyland: Stora förluster för bönder

Torkan förvärrade jordbrukets lönsamhetskris

Torkan har fått stora konsekvenser för jordbrukarna. I Nyland har närmare hälften av såväl spannmåls- som grässkörden torkat bort. Många är oroliga för sina djur och för sin framtid. Då skörden ifjol regnade bort och lönsamheten på grund av låga priserna på jordbruksprodukter varit mycket dålig redan under flera år, medför årets extrema torka och skördekatastrof stora ekonomiska problem för gårdarna.
- Situationen har inte varit så här svår på trettio år, konstaterar SLC Nylands ordförande Thomas Antas.

Såväl de flesta partier som fackcentraler anser att det nu verkligen finns skäl för ett krispaket till jordbruket. Många arbetsplatser och hela landets livsmedelsförsörjning står på spel. Thomas Antas framhåller ändå att det inte hjälper mycket med litet plåster på såren för torkan, utan behövs åtgärder som förbättrar lönsamheten på längre sikt. För den akuta krisen behövs enligt SLC Nyland ett riktat krispaket i samma storleksklass som den svenska regeringen beviljat de svenska jordbrukarna, det vill säga över 100 miljoner euro.

- Dessutom bör utbetalningarna även för de normala EU-stöden och tidigare beviljade krisstöd tidigareläggas, betonar Antas. Återbäringen av bränsleacciser för 2019 måste bibehållas på samma nivå som 2017. Regeringsprogrammets beskärningar av jordbruksstöden bör helt och hållet återtas. SLC Nyland kräver vidare att underfinansieringen av fastlandets miljöprogram om 140 miljoner euro måste korrigeras. Finansieringen till rådgivningen måste höjas och tilläggsanslag beviljas för uppgörande av företagsplaner och ekonomiuppföljning för jordbrukare för att förbättra jordbrukets lönsamhet.

För att i framtiden förbättra odlarnas möjligheter att klara av sämre skördeår efterlyser SLC Nyland förbättrade möjligheter för odlarna att göra reserveringar för att kunna jämna ut inkomsterna mellan bättre och sämre år.

Brist på foder och strö

SLC Nyland befarar att det på många husdjursgårdar blir brist på strö och foder under den kommande vintern. För att förhindra att gårdarna tvingas ta till nödslakt för att få fodret att räcka till borde regeringen nu bevilja transportersättning för grovfoder. Ekodjurgårdarna i speciellt svår situation. Eftersom grovfoder, såsom hö, är dyrt att transportera kunde transportersättningen kompensera för en del av de extra kostnaderna för inköp av foder från längre avstånd.

SLC Nyland (Nylands svenska producentförbund NSP r.f.)

Tilläggsuppgifter:

Thomas Antas, tfn 050 307 9919                   Bjarne Westerlund, tfn 040 503 7188
Förbundsordförande SLC Nyland                  Verksamhetsledare SLC Nyland
thomas.antas(at)kolumbus.fi                          bjarne.westerlund(at)slc.fi       

Mer från SLC