SLC Nyland: Välj närproducerat och inhemska märkesprodukter

Nylands svenska producentförbund (SLC Nyland) välkomnar förslaget om ny livsmedelsmarknadslag och tillsättandet av ett livsmedelsmarknadsombud för att åtgärda osunda marknadsmekanismer. Målet är en mera rättvis handel där primärproducenternas roll i livsmedelskedjan är starkare än idag. Flera utredningar, såväl inhemska som på EU-nivå, visar att förhandlingsstyrkan är ojämnt fördelad mellan aktörerna i livsmedelskedjan och att producenten har en svag ställning i livsmedelskedjan.

Avtalspraxis behöver ses över, till exempel längden och villkoren för de avtal som partihandeln knyter med producenterna kan i många fall vara oskäliga för producenten.

-Handelns ställning är för stark för att det ska uppstå en äkta förhandlingssituation om villkoren i avtalen, anser SLC Nylands ordförande Thomas Antas.

SLC Nyland ser det som problematiskt att handelns egna märken blir allt mer dominerande.

-Handelns egna varumärken (private label) används för att pressa priserna. De drar nytta av den produktutveckling som gjorts av andra på ett orättvist sätt. I förlängningen leder de till ett smalare produkturval, mindre diversitet. Genom att välja inhemska märkesprodukter och i synnerhet närproducerat och säsongprodukter kan konsumenterna stöda våra jordbrukare, säger Antas.

SLC Nyland anser, att det är rimligt att ställa motsvarande krav på importerade varor som vi ställer på vår egen produktion, inte minst då det gäller husdjursproduktion.

Det nya småskaliga slakteriet Meatgard som nu kommit igång på Västankvarn i Ingå är en positiv sak för regionens köttproducenter. Nu kan man koncentrera djurmottagning, slakt, mörning och styckning till samma plats. Konsumenterna är i dag mycket medvetna och vill veta varifrån köttet kommer och hur djuren är skötta. Spårbarheten är något man kommer att satsa på, vilket kan bli en konkurrensfördel.

-Och vill man vara klimatsmart är det alla gånger skäl att välja att äta inhemskt, gärna närproducerat, kött i stället för importerat, framhåller Thomas Antas.

SLC Nyland (Nylands svenska producentförbund NSP r.f.)

Tilläggsuppgifter:

Thomas Antas, tfn 050 3079919                                         Bjarne Westerlund, tfn 040 5037188
förbundsordförande SLC Nyland                                         verksamhetsledare SLC Nyland
thomas.antas(at)kolumbus.fi                                             bjarne.westerlund(at)slc.fi       

Mer från SLC