SLC Nylands utlåtande om lagen till djurs välbefinnande

Jord- och skogsbruksministeriet
kirjaamo@mmm.fi 

Utlåtande över Regeringens proposition med förslag till lag om djurs välbefinnande och till lagar om ändring av vissa lagar som har samband med den

Allmänna kommentarer

Genom den föreslagna lagen skall regleringen om djurs välbefinnande revideras. Nylands svenska producentförbund NSP r.f. (SLC Nyland) välkomnar en revidering av djurskyddslagen. Vi behöver en modern och tydlig lag, där det inte tas in några luddiga tolkningsbara begrepp. Lagens syfte att främja djurs välbefinnande, öka respekten för djur och förbättra hanteringen av djur är förenligt med den syn som våra husdjursproducenter har kring djurhållning. 

SLC Nyland anser att bästa och mest effektiva sättet att förbättra djurs välbefinnande är genom frivilliga åtgärder. Till exempel systemet med ersättningen för djurens välbefinnande och frivilliga hälsovårdsprogram som Naseva och Sikava har haft en stor betydelse, som man bör fortsätta utveckla och satsa på. 

Vi producerar ett mervärde i bättre djurskydd, men får tyvärr inte ut ett merpris för detta och de merkostnader det medför för producenten. SLC Nyland kan inte godkänna den konkurrensmässiga snedvridenhet som uppstår då producenterna fungerar på en gemensam marknad vad gäller pris, men inte vad gäller regelverk. Det finns i dagsläget inget utrymme för ökade kostnader som inte ger ökade inkomster. Ifall den inhemska produktionen ersätts med import blir djurvälfärden definitivt inte bättre. Vi hänvisar också till regeringsprogrammets skrivelse om att inte genom lagstiftningsåtgärder öka kostnader för näringsidkare. 

Husdjursproducenterna har ett stort ansvar och strävar efter att varje dag ta väl hand om sina djur. En ovärderlig aspekt i att produktionsdjur mår bra och tas om hand är producenten och dennes välbefinnande. För att djuren skall må bra måste även bonden må bra, orka med arbetet och klara ekonomin. Det är redan rätt glest med djurgårdar i Nyland. Bibehållandet av en livskraftig djurproduktion och utvecklandet av djurhållnings-förhållandena försvåras ytterligare om det tillkommer oskäliga kostnader för krav som införs i lagen, utan att entydigt förbättra djurens välbefinnande, eller som försämrar producentens rättsskydd.  

Det som vi saknar är en tydlighet vad gäller rättstrygghet. I lagförslaget finns otydliga och vaga skrivningar, som lämnar utrymme för olika tolkningar och försvagar producenternas rättsskydd. Ett exempel gäller allmänna krav på skötseln, såsom tolkningen av smutsighet och dylikt, som redan tidigare har varit ett återkommande tolkningsproblem inom tillsynen. 

SLC Nyland anser att det är viktigt att rättsligt trygga möjligheten för husdjursproducenter att anlita yttre expertis vid tillsyn och inspektion. Det är en viktig rättsskyddsfråga att producenten har möjlighet att anlita egen expertis vid ett granskningstillfälle. Övervakningen bör vara kvalitativ och framför allt rättssäker. Vi vill också lyfta fram det krav på neutralitet som skall förekomma vid tillsynen. Övervakaren skall vara neutral, se till helheten, vid behov ge råd och inte sätta allt fokus på att söka fel och bestraffa. Vi efterlyser en skild ny paragraf i lagen om djurs välbefinnande som särskilt koncentrerar sig på djurhållarens rättsskydd och statuerar ett samråd, bestående av sakkunniga från dels övervakningens som husdjursproducenternas sida, med rättsverkan. Samtidigt behöver olaga intrång i produktionsbyggnader tas in i lagen som en straffbar handling.

Detaljkommentarer 

Gällande detaljkommentarer hänvisar vi till vårt centralförbund SLC:s utlåtande.


NYLANDS SVENSKA PRODUCENTFÖRBUND NSP r.f.

Bjarne Westerlund                                                        
Verksamhetsledare                 

Mer från SLC