​SLC om EU:s framtidsbudget: Skärpta krav höjer kostnaderna för jordbruket

SLC - Skörda Webb Medlem

Enligt EU:s grundfördrag ska EU se till att jordbrukarna har en skälig inkomstnivå. Ett av de verktyg som EU då har till sitt förfogande är EU:s jordbrukspolitik som bör ha tillräckliga budgetanslag. 

I kommissionens förslag till budget för perioden 2021-2027 beskärs jordbrukets EU-medel med cirka fem procent för landsbygdsanslagen och med cirka fyra procent för de direkta stöden. Beskärningen kommer samtidigt som det finns ett uttalat behov att i jordbrukspolitiken ta med nya målsättningar som i sin tur innebär nya kostnader för jordbruksproduktionen. 

– SLC uppmanar nu Finlands regering att agera så att EU:s framtidsbudget bättre beaktar jordbrukssektorns ekonomiska verklighet. Ställer EU nya krav på jordbruksproduktionen som höjer kostnaderna ska EU också betala, kräver SLC:s ordförande Mats Nylund.

För Finlands del är anslagen för landsbygdsutvecklingen särskilt viktiga med tanke på LFA- och miljöstöd samt strukturförbättrande åtgärder. Ett absolut minimikrav är att Finland åtminstone kan bibehålla nuvarande andel av landsbygdsutvecklingsfinansieringen. 

– Att budgetramarna på EU-nivå nu fastställs i snabb takt är dessutom avgörande för att kunna inleda en mer ingående politisk diskussion om själva innehållet i EU:s kommande gemensamma jordbrukspolitik, säger Nylund.

SLC anser att medlemsländerna under den kommande finansieringsperioden bör ges mer flexibilitet att utarbeta en jordbrukspolitik som är bäst tillämpad för de nationella förhållandena så länge som den följer en viss gemensam grundprincip för alla medlemsländer. 

Finland tillbaka i EU:s politiska centrum
Nylund kräver även att Finlands regering måste återta sin position i EU:s politiska centrum och aktivt visa vägen för EU:s utveckling. Alla medlemsländer bör även ha en beredskap att diskutera en höjning av medlemsavgiften till EU. 

– En höjning av medlemsavgifterna till unionen gynnar inte enbart jordbrukspolitiken utan även andra gemensamma politiska områden inom EU, t.ex. klimatförändringen, miljöfrågor och forskning, påminner Nylund.

Tilläggsinformation:
Mats Nylund, SLC:s centralstyrelseordförande, tfn 050 512 2191
Jonas Laxåback, SLC:s verksamhetsledare tfn 040 940 2734

Länkar:
- Representationens i Finland meddelande 2.5.2018: Kommissionen föreslår en budget för EU för perioden 2021–2027 
https://ec.europa.eu/finland/news/mff_180502_fi

- Europeiska kommissionens pressmeddelande 2.5.2018: EU:s nästa långtidsbudget: En modern budget för en union som ska skydda, försvara och sätta medborgarna i centrum 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3570_sv.htm 

Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC r.f. är den finlandssvenska landsbygdens och jord- och skogsbrukarnas intresseorganisation. SLC har cirka 30 000 medlemmar i form av 11 000 jordbrukare samt 19 000 skogsägare som fördelar sig över 58 lokalavdelningar och fyra landskapsförbund samt sex skogsvårdsföreningar i de svenska delarna av Finland.

Mer från SLC