SLC:s ekoutskott: Hållbart skifte till mer marknadsdriven ekologisk produktion kräver insatser

SLC - Basilika Mw

Uttalande från SLC:s ekoutskotts möte 5.12.2018

Lantbruket med odling av trädgårdsväxter är företagsamhet som kräver planering på lång sikt. Allt fler lantbruksföretagare ser ekologisk odling som en möjlighet att utveckla gårdens verksamhet. Hela 14 procent av lantbruksföretagarna meddelade om intresse för övergång till ekologisk produktion (Kantar TNS 2018a). SLC:s ekoutskott vill påminna om att övergången är ett resultat av många års förberedelser. Många etablerade företagare som satsat på utvecklingen av verksamheten ligger också i en knepig situation om ingen tilläggsmark kan inkluderas i ekoförbindelsen. Med tanke på företagarens tidsperspektiv har myndigheterna misslyckats rejält med att informera om utmaningarna med ekoförbindelserna i slutet av programperioden. SLC:s ekoutskott kräver att unga företagare som vill övergå till ekoodling och gårdar med gällande ekoförbindelse som vill utöka gårdens ekoareal skall ges möjligheten att göra ekoförbindelse våren 2019. 

På SLC-kongressen 26.11 efterlyste jord-och skogsbruksminister Jari Leppä mer marknadsdriven produktion inom ekosektorn. SLC:s ekoutskott vill poängtera att hållbart skifte till mer marknadsdriven produktion kräver insatser. Den starka efterfrågan såväl på den inhemska som exportmarknaden försvarar målsättningen om att utöka ekoarealen till 20 procent framtill 2020. I dagens läge är den cirka 13 procent. Till exempel ökar efterfrågan av ekologiskt producerade grönsaker hela tiden, men produktionen har inte ökat i samma utsträckning (LUKE 2018). I en undersökning år 2018 meddelade en tredjedel av växthusproducenterna att osäkerheterna i stödpolitiken begränsar utvecklingen av växthusproduktionen (Kantar TNS 2018b). Utvecklingen av finländska ekoväxthusproduktionen har stagnerat efter att informationen om EU:s ekoförordnings linjedragningar om ekoväxthusproduktion nådde producenterna. Butikshyllorna fylls med utländska produkter när finländska ekoväxthusproduktionen inte klarar av att producera enligt efterfrågan.

SLC:s ekoutskott anser att styrningen av ekoproduktionen mot mer marknadsdriven riktning ska ske kontrollerat och planerat, bl.a. genom att se över stödpolitiken. SLC:s ekoutskott uppmanar till fortsatta satsningar på utveckling av kunnande inom upphandlingsprocessen för den offentliga måltiden, d.v.s. inom staten och kommunen. SLC:s ekoutskott vill påpeka att jordbrukare och växthusodlare måste ha verksamhetsförutsättningar för att bedriva långsiktig ekologisk produktion för att det ska produceras mer ekologiskt i Finland. Tilläggsanslag till ekoförbindelserna måste hittas för att upprätthålla förtroendet för myndigheterna och hela ekologiska livsmedelskedjans framtid i Finland.

Tilläggsinformation:
Steve Nyholm, ordförande för SLC:s ekoutskott, tel. 0400 562 850

Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC r.f. är den finlandssvenska landsbygdens och jord- och skogsbrukarnas intresseorganisation. SLC har cirka 30 000 medlemmar i form av 11 000 jordbrukare samt 19 000 skogsägare som fördelar sig över 58 lokalavdelningar och fyra landskapsförbund samt sex skogsvårdsföreningar i de svenska delarna av Finland. 
http://slc.fi/  

Mer från SLC