SLC:s fullmäktige: Billighetskampanjernas tid är över!

Resolution från Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC r.f.:s förbundsfullmäktiges vårmöte 2018:

SLC:s fullmäktige: 
Billighetskampanjernas tid är över!

SLC:s förbundsfullmäktige påminner om att matproduktionens framtid berör alla och envar – inte bara dem som odlar maten. Det centrala i matproduktionen såväl i Finland som i Europa är att vi har en trygg livsmedelsförsörjning av hög kvalitet, som sker på ett miljö- och klimatmässigt hållbart sätt.   

Handelns agerande måste också sättas in på rätt spår. Den finländska handeln har hänsynslöst pressat ner producentpriserna utan att ta ansvar för vår livsmedelsproduktions framtid. Billighetskampanjernas tid är över!

Beakta skogsbruket i samhällsplaneringen
Inom skogssektorn bidrar förverkligandet av planerade investeringar till en ökad efterfrågan på virke.  SLC:s fullmäktige påminner om att onödiga begränsningar i samhällsplanering inte får äventyra det hållbara skogsbruket. 

Förenklingar i jordbrukspolitiken?
Ett av grundargumenten för kommissionens förslag till en revidering av EU:s jordbrukspolitik är att EU vill ge medlemsländerna större befogenheter att utforma en jordbrukspolitik som motsvarar landets nationella strategier för matproduktionen. Detta är en god tanke som kunde betyda minskad byråkrati och stödsystem som tar fasta på något annat än millimeternoggrannhet. 

SLC:s fullmäktige konstaterar dock att aldrig tidigare har kommissionen framfört så många begränsningar för nationella linjeringar som nu. Nu föreslår EU villkor och andra begränsningar som försvårar den strukturutveckling som EU tidigare självt efterlyst. Nya CAP-förslaget försvårar också jordbrukarnas fortsatta arbete inom klimat- och miljöområdet. 

SLC uppmanar regeringen att säkerställa en tillräcklig EU-finansiering av jordbrukspolitiken. Regeringen bör även arbeta för en verklig förenkling av jordbrukspolitiken som också syns på gårdsnivå, inte enbart på myndighetsnivå. SLC:s fullmäktige uppmanar regeringen och jord- och skogsbruksminister Leppä att ta ett politiskt ansvar gällande jordbrukssektorns lönsamhet och se till att finansiering av LFA och miljöersättningen sköts. 

Förbundsfullmäktige för Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC r.f.

Esbo, den 11 juni 2018

Mer från SLC