SLC:s och MTK:s gemensamma utlåtande om sockersektorns transportstöd för 2017

LAUSUNTO
21.3.2018

Dnro 24/2018
Maa- ja metsätalousministeriö
PL 30
00023 VALTIONEUVOSTO

kirjaamo@mmm.fi

Asia: Lausunto valtioneuvoston asetusluonnoksesta vuodelta 2017 maksettavasta sokerijuurikkaan kuljetustuesta

MTK ja SLC kiittävät mahdollisuudesta lausua asetusluonnoksesta. 

Tukea on perusteltu muistiossa sokerijuurikkaan tuotannon kannattavuusedellytysten turvaamisella ja Suomen ainoan sokeritehtaan raaka-aineen varmistamisella. EU:n sokerin markkinajärjestelyä muutettiin merkittävästi viime lokakuun alusta lähtien. Jo viime kesän sokerijuurikkaiden viljely tapahtui ilman tuotantokiintiöitä ja juurikkaiden vähimmäishintaa. Muutos johti voimakkaaseen tuotantoalan kasvuun suurimmissa EU-tuotantomaissa. Tämä on, yhdessä laskevien sokerin maailmanmarkkinahintojen kanssa, johtanut valkosokerin EU-hinnan rajuun laskuun, joka on jatkunut näihin päiviin asti. Tämänhetkinen hintataso on selvästi alle EU:n asettaman valkosokerin viitehinnan (404,4 euroa/t). Komissio ei kuitenkaan aio ryhtyä mihinkään toimenpiteisiin hinnan korjaamiseksi. Suurimman iskun hintojen rajusta laskusta kohtaavat viljelijät laskevina juurikkaan hintoina ja toimitusehtojen kiristymisenä. 

Juurikassokeria valmistavan Sucros Oy:n 80-prosenttisesti omistava Nordic Sugar ja Nordzucker yhdenmukaistivat toimialasopimusehtoja kaikissa toimintamaissaan Pohjoismaat mukaan lukien. Tämä merkitsi tilahintajärjestelmään siirtymistä, jossa teollisuus huolehtii juurikkaiden kuormauksesta ja rahdista 145 km asti. Rajaa pudotetaan vuosittain 5 kilometrillä 3-vuotisen toimialasopimuksena ajan. Viljelijällä on vastuu huolehtia mm. tilan sisäisistä juurikkaiden kuljetuksista, auman- ja tiepohjien kunnostamisesta ja auman hoidosta.

Yllä mainittujen syiden takia on ensiarvoisen tärkeää, että sokerijuurikkaan kuljetustuki jatkuu täysimääräisenä ja sen maksuehdot sovitetaan muuttuneisiin reunaehtoihin tukivalmistelussa käydyn keskustelun mukaisesti. Kuljetustuen on ulotuttava koko maahan myös tehtaasta etäimmällä sijaitsevat sopimustuottajat mukaan lukien. 

 
MTK:lla ja SLC:llä ei ole muuten huomautettavaa asetusluonnokseen.

Helsingissä 21.3.2018

MAA- JA METSÄTALOUSTUOTTAJAIN KESKUSLIITTO MTK RY

Antti Sahi                      Antti Lavonen
Toiminnanjohtaja          Kasvinviljelyasiamies

SVENSKA LANTBRUKSPRODUCENTERNAS CENTRALFÖRBUND SLC R.F.

Jonas Laxåback
Verksamhetsledare

Mer från SLC