SLC:s uppmaning till kommunerna: Stöd bönderna genom att upphandla finländskt

SLC - Macka Ursprungsmarken Mw

När kommuner, städer och andra offentliga aktörer bereder sina budgeter inför nästa år vill Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC se tillräckliga anslag för upphandling av mat till de offentliga köken. 

– För att dra sitt strå till stacken är det inte bara konsumenter och handeln, utan även upphandlande kommuner, städer och staten som behöver vara med och köpa finländska mat. När man köper mat producerad i Finland stöttar man det finländska jordbruket som haft ett svårt skördeår med mindre skördar och ökade kostnader för t.ex. foder och strö till produktionsdjuren, säger SLC:s ordförande Mats Nylund. 

Årligen upphandlas mat till offentliga måltider i Finland för över 300 miljoner euro. I HoReCa-sektorn serveras årligen cirka 868 miljoner måltider, varav knappa hälften serveras i de offentliga köken. 

– När man i offentliga upphandlingar satsar på finländska råvaror är man inte bara med och stöder den finländska matproduktionen. Samtidigt får man råvaror utan spår av växtskyddsmedel, antibiotikafritt kött och mjölk och en garanti för att produktionsdjurens djurvälfärd är i toppklass, säger Nylund.

Finländsk mat är en klimatgärning

SLC vill se fler kommuner och städer som anamma statsrådets rekommendation om ansvarsfull offentlig upphandling av livsmedels- och måltidstjänster. Det betyder att kommuner och städer ska ställa kvalitetskrav på maten så att man särskilt beaktar goda odlingsmetoder med tanke på miljön, djurens välbefinnande och hälsa samt livsmedelssäkerhet.

– Genom att ställa kvalitetskrav på maten kan man i de offentliga köken få in mer inhemska och lokala råvaror i praktiken. Vi vet också att inhemsk mat, både kött och produkter från växtriket, har ett mindre klimatavtryck än mat producerad i andra delar av världen. Att välja mat från Finland är en klimatgärning, säger Nylund. 

SLC påminner om att det på längre sikt är totalekonomiskt mer fördelaktigt att använda skattemedel för att upphandla lokal och inhemsk mat och behålla pengarna i ett lokalt och nationellt kretslopp. Dessutom har den finländska livsmedelskedjan en stark sysselsättande effekt: en anställd i livsmedelskedjan sysselsätter 1,5 personer i andra branscher.
 
 
Tilläggsinformation:
Mats Nylund, SLC:s ordförande, tfn ‪050 512 2191
Jonas Laxåback, SLC:s verksamhetsledare tfn ‪040 940 2734

Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC r.f. är den finlandssvenska landsbygdens och jord- och skogsbrukarnas intresseorganisation. SLC har cirka 30 000 medlemmar i form av 11 000 jordbrukare samt 19 000 skogsägare som fördelar sig över 58 lokalavdelningar och fyra landskapsförbund samt sex skogsvårdsföreningar i de svenska delarna av Finland.
 

Mer från SLC