Slutliga nivåer för EU:s produktionskopplade bidrag 2017 fastställda

Regeringen fastställde i dag de slutliga enhetsnivåerna för EU:s produktionskopplade bidrag 2017. De tidigare fastställda enhetsnivåerna sänktes något när det gäller  bidraget för slaktkvigor samt tjurar, stutar och tackor i yttre skärgården. Bidraget för hongetter i AB-området samt slaktlamm och slaktkillingar i hela landet sänktes också.

Orsaken till detta var att antalet stödberättigande djur 2017 var större än beräknat och det var inte möjligt att överskrida bidragstaket. Bidraget för mjölkkor i yttre skärgården ändrades inte. Antalet djur i övriga djurgrupper och arealerna för alla åkergrödor var däremot mindre än man hade beräknat. Därför kunde man höja de slutliga enhetsnivåerna en aning.

I produktionskopplade bidrag kan betalas ut sammanlagt 102,6 miljoner euro: 54,1 miljoner för nötköttsproduktion, 32 miljoner för mjölkproduktion, 2,8 miljoner för får- och getköttproduktion och 13,7 miljoner euro för vissa åkergrödor.

Av bidraget för nötkreatur betalades ut ca 70 procent och av bidraget för åkergrödor ungefär 90 procent i december i fjol. Landsbygdsverket ska betala ut slutposterna samt bidraget för slaktdjur, tackor och getter i juni.

Uppgifterna om nötkreatur, får och getter som omfattas av bidraget baserar sig på uppgifterna i djurregistret. Bidragsnivåerna har beräknats genom att man dividerat maximibeloppet för varje åtgärd (miljoner euro) med den stödberättigande arealen eller det genomsnittliga antalet djur under stödåret. Det genomsnittliga antalet djur beräknas så att de dagar som gett rätt till stöd under djurens besittningstid räknas ihop och summan divideras med 365.

Före utbetalningen minskas bidragen genom en mekanism för finansiell disciplin. Den bortfallande delen går till en krisfond som finansierar beredskapen för EU:s gemensamma jordbrukspolitiska kriser. Nedskärningsprocenten fastställs årligen, för år 2017 är den 1,388149. Avdraget görs på det belopp av det sammanlagda beloppet av EU-finansierade direktstöd som överskrider 2 000 euro. Det stödbelopp som minskats på grund av mekanismen för finansiell disciplin betalas tillbaka till jordbrukarna följande år om krisfondens medel inte använts. Till följd av att maximibeloppet av direktstöden överskrids görs före utbetalningen en s.k. schablonmässig minskning som fastställs senare. 

BIDRAG FÖR MJÖLKKOR milj. euro euro/djur, ha
Mjölkkor, finländska fastlandet, stödområde AB 30,50559,60
Mjölkkor, åländska fastlandet1,14625,20
Mjölkkor, yttre skärgården, stödområde AB 0,36920,00
Mjölkkor sammanlagt   32,00
BIDRAG FÖR NÖTKREATUR 
Dikor och dikokvigor, stödområde AB, åländska och finländska fastlandet  8,40388,20
Dikor och dikokvigor, stödområde AB, yttre skärgården 0,85525,70
Dikor och dikokvigor, stödområde C  8,85172,00
Tjurar och stutar, stödområde AB, finländska fastlandet  13,70490,70
Tjurar och stutar, åländska fastlandet 0,60 490,00
Tjurar och stutar, stödområde AB, yttre skärgården 0,50 1 125,00
Tjurar och stutar, stödområde C 20,04 158,10
Slaktkvigor, stödområde AB 1,00 187,30
Skärgårdskvigor, stödområde AB, yttre skärgården 0,15 578,00
Alla nötkreatur sammanlagt   56,167
BIDRAG PER TACKA 
Tackor, stödområde AB, finländska fastlandet  1,0050,90
Tackor åländska fastlandet  0,3086,80
Tackor, stödområde AB, yttre skärgården 0,20 110,00
BIDRAG FÖR HONGETTER, stödområde AB  0,20122,50
BIDRAG FÖR SLAKTLAMM OCH SLAKTKILLINGAR, hela landet  1,1031,50
Alla får och getter sammanlagt   2,80
BIDRAG FÖR ÅKERGRÖDOR 
Proteingrödor, hela landet 6,30 62,40
Råg, hela landet 1,50 47,30
Sockerbeta, hela landet  1,0084,50
Stärkelsepotatis, hela landet  3,70564,80
Frilandsgrönsaker, stödområde AB  1,20150,10
Totalt   13,70


Ytterligare information: 
Auli Nurmi, jordbruksöverinspektör, tfn 0295 16 2304, auli.nurmi(at)mmm.fi
Suvi Ruuska, äldre regeringssekreterare, tfn 0295 16 2304, 0295 16 2248, suvi.ruuska(at)mmm.fi

Mer från SLC