Social- och hälsovårdsministeriet: Landskapens ansvar för avbytarservicens informationssystem ökar som en del av landskapsreformen

Ministeriernas gemensamma ledningsgrupp för digiförändringsprogrammet godkände den utredning om ändringsbehov i avbytarservicens informationssystem som gjorts under ledning av social- och hälsovårdsministeriet som en del av landskapsreformen.

Utredningsarbetet gjordes i samarbete med bland annat avbytarserviceenheterna, Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt (LPA) och organisationer som har samband med landskapsberedningen.

Av utredningen framgår att det inte enbart är fråga om att överföra lantbrukets avbytarservice från kommunerna till landskapen. Samtidigt reformeras även lagstiftningen och en gemensam verksamhetsmodell måste skapas för landskapen för att kunna säkerställa lika bemötande av kunderna.

Landskapen ska själva ordna de informationssystemtjänster som behövs för att erbjuda avbytarservice. I informationssystemen ska landskapen utnyttja gemensamma och generiska system, till exempel datasystemen för ekonomi- och personalförvaltning i enlighet med finansministeriets riktlinjer.

Landskapen har en central roll även vid beredningen av ett nytt stödsystem för beslutsfattande. Sakkunskapen hos beredarna i landskapen och de nuvarande avbytarserviceenheterna behövs förutom för att planera beställningen av systemet även när stödsystemet för beslutsfattande integreras med landskapens övriga informationssystem.

Enligt planerna blir Landskapens IKT-servicecenter Vimana Oy upphandlare av det nya stödsystemet för beslutsfattande. Den innehållsmässiga styrningen av systemet hör i framtiden till avbytarteamet, som placeras i rättssäkerhetsenheten vid Statens tillstånds- och tillsynsmyndighet.

Lagarna om avbytarservice behandlas i riksdagen 2019, och det nya systemet kommer inte att vara färdigt i början av 2021 då landskapsreformen avses träda i kraft. Utredningen föreslår LPA:s nuvarande webbtjänst Lomitusnetti som en temporär lösning. Social- och hälsovårdsministeriet tillsammans med LPA ska utreda Lomitusnettis användbarhet under hösten 2018.

• Slutrapport: Maatalouslomituksen ICT-järjestelmän selvitys (STM/4073/2017, STM101:00/2017) (på finska)

Ytterligare information:

Sakari Eerola, chef för avbytarservicen, tfn 050 383 0633, sakari.eerola@lempaala.fi

Mer från SLC