Statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet: Matsvinnet kan minskas genom utveckling av lagstiftningen

En utredning, som publicerades i dag den 12 mars, visar att det genom små ändringar i lagstiftningen är möjligt att förebygga matsvinn utan att livsmedelssäkerheten äventyras. Finland har förbundit sig till FN:s mål för hållbar utveckling fram till 2030. Ett av målen gäller halvering av matsvinnet. Det uppstår matsvinn i alla skeden av livsmedelskedjan i Finland, från primärproduktionen till konsumenten, och i genomsnitt är mängden matsvinn 450 miljoner kilogram per år. För att nå halveringsmålet behövs det åtgärder för minskning av matsvinn i alla skeden av livsmedelskedjan.

Syftet med utredningsprojektet Lexfoodwaste, som inleddes våren 2016, var att i den gällande lagstiftningen hitta faktorer som kan leda till att fullt ätbara livsmedel slängs. Projektet genomfördes av Naturresursinstitutet inom ramen för statsrådets utrednings- och forskningsplan för 2016. Initiativet till projektet har kommit från jord- och skogsbruksministeriet och miljöministeriet, och projektet motiveras av att matsvinn är en samhälleligt betydande och aktuell fråga.

Utredningsprojektet granskade den nationella lagstiftning och EU-lagstiftning som gäller livsmedelskedjan samt tillsynen över att lagstiftningen iakttas. Dessutom utreddes experters åsikter om de bestämmelser i lagstiftningen som kan leda till att fullt ätbara livsmedel slängs. Av dessa åsikter sammanställdes förslag till utveckling av lagstiftningen. Förslagen behandlades i workshoppar tillsammans med myndigheter och aktörer inom livsmedelskedjan.

Utredningen identifierade sådana områden i lagstiftningen som i hela livsmedelskedjan har en direkt inverkan på uppkomsten av matsvinn. Sådana är till exempel de bestämmelser som gäller påskrifter på förpackningar och förvaringstemperaturer. I lagstiftningen upptäcktes också bestämmelser som kan utvecklas för att minska matsvinnet i ett visst skede av livsmedelskedjan. Inom primärproduktionen gäller utvecklingsbehoven till exempel tidsfristerna för information från livsmedelskedjan och inom växtproduktionen klassificeringsnormerna för marknadsmässig kvalitet. När det gäller användningen av foder hänför utvecklingsbehoven sig till kravet på registrering som foderföretagare och de begränsningar av användningen av foder som följer av klassificering av djur. Inom restaurangsektorn ökas matsvinnet av bestämmelserna om nedkylning av mat som redan har serverats. Med tanke på minskat matsvinn är det också viktigt att tillsynen är enhetlig och tydlig.

Utredningen(på finska)

Policy Brief (på finska)

Presentation av projektet(på finska)

Mer information om statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet finns på tietokayttoon.fi.

Ytterligare information:
Juha-Matti Katajajuuri, specialforskare, Naturresursinstitutet, juha-matti.katajajuuri(a)luke.fi, tfn 0295 326 219
Sanna Hietala, forskare, Naturresursinstitutet, sanna.hietala(a)luke.fi, tfn 0295 326 021
Minna Huttunen, livsmedelsöverinspektör, jord- och skogsbruksministeriet, minna.huttunen(a)mmm.fi, tfn 050 595 7848

Mer från SLC