JSM: Stödnivåer för lagringsstöd för trädgårdsprodukter 2017 fastställda

Regeringen har beslutat om nivåerna för lagringsstöd för trädgårdsprodukter 2017 i Södra Finland.

När det gäller maskinellt avkylda lager uppgår stödet till 6,30 euro per kubikmeter och i fråga om andra lager till 3,90 euro per kubikmeter. Samtidigt ska det högsta taket för lagringsstödet höjas för att betalningsfullmakten för det nationella stödet  till Södra Finland ska kunna tillämpas så fullt ut som möjligt.

Stödnivån ses alltid över i början av följande år efter att antalet faktiska enhetskvantiteter har fastställts. För lagringsstödet för trädgårdsprodukter har bestämts ett högsta tak såväl nationellt som genom EU-beslut. För att taken inte ska överskridas, är man tvungen att sänka enhetsstödet för 2017.

Beslutet har inte några direkta statsfinansiella konsekvenser eftersom beslut om stödets maximala belopp fattas separat i samband med att stödformen godkänns. I lagringsstöd 2017 betalas uppskattningsvis 780 000 euro.

Ytterligare information:

Juha Vanhatalo, äldre regeringssekreterare, tfn 0295 16 2347, juha.vanhatalo(at)mmm.fi

Pekka Pihamaa, lantbruksekonom, tfn 0295 16 2289, pekka.pihamaa(at)mmm.fi

Veli-Pekka Reskola, överinspektör, tfn 0295 16 2193, veli-pekka.reskola(at)mmm.fi

Mer från SLC